Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: LE THANH KONG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VAN NAM: 0932289688 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 4.3M
1900 – 0.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
0800 – 3.0M
2122 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
0809 – 3.3M
2130 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 HANH PROSPER 4.5 119.16 6,543 CTAU – SN HA18.HA19 X3
2 05H00 06H00 CHAU GENCIANA 8.6 199.91 40,269 F0 – HM2.1 TL  –  TL
3 15H00 THAO THE JIAN RUI 7 5.7 84.80 2,612 CL5 – F0 HG X2      –      H1
4 05H00 07H00 HUNG AURORA LIGHT 7.9 203.50 46,422 F0 – HM2.2 TL
5 09H00 HA C TIEN EMERALD AZZURRA 4.6 110.00 5,250 DTHL – HM2.1 CL8.CL6 H2     –       H1
6 21H00 22H00 DONG TIỄN EMERALD AZZURRA 4.6 110.00 5,250 HM2.1 – CKHG CL8.CL6 H2
7 05H00 06H00 DANG GEELY 5.5 158.00 13,625 HM1.2 – XMTLMF CL6.NM6 TL      –      H2
8 11H00 HIỆU NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – F0 P H2
9 15H00 16H00 KIEN DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,460 F0 – HM1.1 H1
10 05H00 07H00 TUAT TRUONG NGUYEN 68 3.2 100.30 2,283 F0 – HG TL      –      H2
11 06H00 MUOI VIEN DONG 68 7.7 105.73 4,877 XMHL – HG7.2 HG H1
12 08H00 CHAU DAI AN 8.0 183.00 30,105 HM2.4 – HP2          TL –  TL
13 18H00 19H30 LINH MOUNT GOUGH 5.5 169.99 18870 F0 – HM TR
14 18H00 20H00 THANH B AURORA LIGHT 7.9 203.50 46,422 HM2.2 – CL6 HL8 – NM6 – CL6 TR             X2
15 17H00 BÌNH VIEN DONG 68 7.7 105.73 4877 HG – F0 H2      –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE