Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 5 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG:  0965427068 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1708 – 3.1M
0305 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
1606 – 2.9M
0541 –  1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
1800 – 3.4M
0329 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 A ATLANTIC OASIS 8.62 179.99 21,290 CL7 – F0 HL8.CL X2    –      H2
2 07H00 KIÊN THẾ MONIKA 6.0 97.00 2,981 HG7.1 – F0 H2      –    TL
3 05H30 07H00 LINH HAI NAM 85 10.35 177.13 20,236 F0 – HP3 TL
4 08H00 THẮNGB LONG PHU 20 5.8 112.00 5,379 B12 – F0 P.NM6 H2      –     TL
5 05H30 08H00 CỬU NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 F0 – B12 P TL      –     TR
6 CANCEL 12H00 THẮNGA PRABHU LAL 4.7 189.99 30,057 F0 – C.TAU TP03.ST01 H2 – TA –  X1
7 08H00 HẠNH HIẾUB VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – HG HG X1      –      H2
8 09H30 10H00 TUẤT TROPICAL SENTOSA 5.82 119.93 9,943 HM1.4 – CL6 HG.NM6 H2      –     X2
9 09H30 10H00 C SAZANKA 5.1 110 5,392 F0 – HM1.3 H2
10 14H00 BINH QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 HG – PVOIL NM6 TR     –      X2
11 12H00 C SAZANKA 5.1 110 5,392 HM1.3 – HG7.1                  TL
12 09H30 10H00 B YOSHIN 7,7 135 7,521 HL1.3  –  F0 H2
13 14H30 16H00 HƯNG ZHENG JIE 12.8 224.98 38,520 HN1.7 – F0 NM8 TR
14 13H00 14H00 THẮNGB ST.JOHN 4.5 172 16,889 C.TAU1 – SN ST01.TP03 X1
15 17H00 ANH MINH TRƯỜNG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 H8 H8  –  H2
16 17H30 ĐÔNG DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL NM6 TL     –     H8
17 13H00 B TAN BINH 59 9.6 153.5 15,137 HL3.5 – F0         H2
18 09H30 13H00 ĐĂNG THẮNGA XIN XIAN 9 3.5 74.86 1,428 F0 – HL3.2 H2
19 09H30 14H00 THANHB LUCKY ANGEL 6.5 199.9 40,157 F0 – CL7 CL6.NM6.HL8 H2 – TA – X1
20 16H30 B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM2.1 – F0          H2
21 23H30 MƯỜI THANG LONG 8.45 99.97 6,715 F0 – HM1.4         TL – TL
22 20H30 HA A MAGIC PEARL 9.6 199.91 40,324 CL5 – F0 HL8.NM6.CL8 X1     –     H2
23 22H00 22H30 MUOI T&T GOLD 9.9 167.2 15,884 HL3.1 – F0 TL –  TL

 

HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHANGRILA OCEAN SMART 1 ZHENG JIE EVERSHINE