Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 5 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: VIET DAO HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM VAN TIEN: 0973805686 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1800 – 3.3M
0433 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
1708 – 3.1M
0622 –  0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1829 – 3.6M
0450 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H002/5 01H00 HIẾUA WOOYANG HERMES 9.7 189.99 31,091 F0 – HL3.5 TL
2 05H00 C NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P H2     –    TR
3 03H30 05H00 CHÂU THẮNGB GOLD OCEAN 7.8 180 25,667 F0 – B12 P.CLUC TR     –    H2
4 22H002/5 00H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 5.0 157.50 13,706 F0 – HL3.4 TL
5 10H00 13H00 THẮNGA PRABHU LAL 4.7 189.99 30,057 F0 – C.TAU TP03.ST01 H2 – TA – X2
6 10H00 HIỆU SAZANKA 5.1 110 5,392 HG7.1 – F0 H2     –    TR
7 10H00 14H00 TÙNGA ANNA-META 12.25 189.99 31,758 F0 – FN3 NM8 H2  – TA.H2
8 03H30 04H00 THẮNGB NEPTUNE STAR 10.0 159.94 15,073 HP4 – F0 TR
9 08H00 KIÊN ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 H2    –      TR
10 17H00 TÙNGA OCEAN SMART 1 13.0 224.95 36,269 HN1.6 – F0 NM8        H2 – X3
11 10H00 TÙNGD THẾ VIET HUNG 09 3.5 87.7 1,742 HG – F0 H2    –     TR
12 19H00 HẠNH TROPICAL SENTOSA 7.96 119.93 9,943 CL5  –   F0 HG.NM6 X1 – TR – TL
13 10H00 11H00 CỬU BITUMEN EIKO 6.0 104.49 4,249 F0 – HM1.3 H2    –     TR
14 13H30 14H30 HƯNG MAHA JACQUELINE 4.2 225 38,667 CTAU1TL – CTAU1HL TP02.TP03.HA19.ST1 X2
15 20H30 THANHB SHANGRILA 12.0 189.99 30,053 FN4 – F0 NM8         H2
16 15H00 16H00 A EVERSHINE 12.9 224.99 39,126 HN1.8 – F0 NM8 X3 – H2 – X3
17 17H30 20H00 CHÂU KASTELLI WAVE 6.0 229 47,984 HL3.3 – F0 TR     –     TL
18 13H00 15H00 THANHB FLC HARMONY 12.8 189.99 32,957 F0 – HN TL – TA.H2
19 13H00 14H00 ĐÔNG ĐỨC CHANG LONG SHUN 2.0 45 226 F0 – CLuc TL     –     TR
20 20H00 TUẤT XIN XIANG 9 3.5 74.86 1,428 HL3.2 – F0         TR – TL
21 17H30 18H00 TUẤT THANG LONG 8.45 99.97 6,715 HM1.4 – F0 TR – TR
22 17H30 18H30 HÀ B BITUMEN EIKO 6.0 104.49 4,249 HM1.3 – CL1 HG.H8 TR     –     H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANNA-META FLC HARMONY