Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 5 Năm 2022

EXECTIVEU DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN BA DONG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.6M
04:59 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
16:21 – 2.8M
01:38 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
17:11 – 3.1M
01:57 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 10H00 TUẤT THUẬN YOSHIN 7.7 135 7,521 F0 – HL1.3 TR – TR.H2
2 05H30 07H00 KIÊN VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG TR     –     X3
3 14H30 A MAGIC SUN 6.5 225 40,570 CL6 – F0 CL6.HL8.Cluc X1     –     H2
4 06H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HM2.1 P.Cluc H2 -TR.H2
5 05H30 06H00 TRƯỜNG LONG PHU 20 7.5 112 5,397 HL1.4 – B12 P.NM6 TR     –     H2
6 09H30 11H00 HƯNG ST.JOHN 4.4 172 16,889 F0 – C.TAU TP02.HA35 H2 – TA – X3
7 16H00 THẮNGA HTK PHOENIX 4.4 169.37 17,019 SN – F0 HA19.TP02.TP03
8 18H00 TUẤT MONIKA 6.0 97.0 2,981 F0 – HG7.1         TR – TL
9 13H00 15H00 THANHB PVT SAPPHIRE 12.6 190 31,275 HN1.3 – F0 TL
10 12H00 13H00 THẮNGA PETROLIMEX 18 4.2 157.9 25,400 C.TAU1TL – NEO ST01.TP02 X3
11 18H00 19H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 18 4.2 157.9 25,400 NEO – F0 ST01.TP02 X3 – TA – TR
12 CANCEL 14H00 THANHA DAYANG CONFIDENCE 7.94 199.99 35,812 HL3.4 – F0 H2 – TR
13 19H00 THẮNGA HTK PHOENIX 4.4 169.37 17,019 F0 – HL3.7         TR
14 18H00 THUẬN QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – HG         TR – TL
15 19H30 THANH A DAYANG CONFIDENCE 7.94 199.99 35,812 HL3.4 – F0         TR
16 21H00 THANH A TROPICAL SENTOSA 5.82 119.93 9,943 F0 – HM1.4         TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHANGRILA PVT SAPPHIRE OCEAN SMART 1 ZHENG JIE EVERSHINE