Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND. WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT: 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.5M
19:08 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
10:17 – 2,5M
19:40 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 2.3M
23:49 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 HIỆU TIỄN BRAHMAN EXPRESS 5.9 133.39 7,727 F0 – CL1 NM6.HG H1     –      X1
2 10H00 11H00 HẠNH THẾ NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H2
3 23H00 23H30 HÀ B INLACO BRIGHT 9.5 154.38 14,762 HL3.5 – F0 TL     TL
4 00H00 TÙNG A LARUS 6.5 181.9 28,021 F0 – HL1.1           TL – TL
5 00H00  THẠO  THẾ HOAI SON 56 2.8 79.8 2,293 HG – F0 H1     –      TL
6 19H00 ĐÔNG PHU THANH 4.2 136.4 8,273 HL3.2 – F0          H1 – H1
7 14H00 ĐÔNG LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409 B12 – HL1.3 P H2 – H1
8 13H30 14H30 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC.P H1     –      H2
9 17H00 ĐÔNG LONG PHU 09 4.5 107.78 4,409 HL1.3 – F0         H1 – H1
10 19H00 KIÊN ĐỨC LONG TAN 79 3.2 97.12 2,980 CL6 – XMHL HG X2      –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA NAYA FLC HARMONY PANCARAN GLORY JY POWER