Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNNG :  0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:04 – 2.4M
10:37 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:28 – 2.4M
13:11 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 2.2M
10:21 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H303/8 01H00 THẮNG A KURT PAUL 9.1 143.14 12,936 F0 – HL3.1TL TL
2 04H00 05H30 CHÂU BLACK PEARL 7.6 229.00 43,445 F0 – HL3.6 H1 – TP – H1
3 07H00 BÌNH ROYAL MERCURY 6.0 128.60 8,627 CL2 – HM1.3 NM6.H8 H8     –     H1
4 11H30 13H00 MƯỜI VINALINES MIGHTY 5.6 153.20 14,851 F0 – HG7.3 TL     –     H2
5 14H30 15H30 HƯNG THANH THANH DAT 899 3.8 195.00 36,712 CTAU1TL-CM – NEONOSCO ST01.HC45.CL15 X1
6 14H30 16H30 THẮNG A PRT ACE 3.9 199.98 34,815 SN – CTAU1TL-CM ST01.HC45.HC36.CL15 X1
7 19H30 HƯNG THANH THANH DAT 899 3.8 195.00 36,712 NEONOSCO – SN ST01.HC45.CL15                  X1
8 11H30 16H00 TUẤT LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 F0 – B12 P TL     –     X3
9 21H00 22H30 TÙNG A BERGE NAMULI 6.87 199.98 36,177 F0 – HP2 H2 – TL
10 21H00 21H30 ANH KURT PAUL 9.1 143.14 12,936  HL3.1 – FO H2
11 21H00 21H30 HÀ A RUI NING 9 11.0 190.00 32460 HP3 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA FLC HARMONY PANCARAN GLORY JY POWER