Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:08 – 3.5M
15:00 –  0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:27 – 3.7M
14:44 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:10 – 3.3M
16:17 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 14H00 THUẬN ZY HI SHENG 10.08 169.4 18,084 F0 – HP2 H5
2 06H30 08H00 THẾ HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 H1   –       X1
3 06H00 ĐỨC KIÊN B QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL –   F0 NM6 X3    –      H1
4 23H004-3 01H00 HIẾU A PEACE ANGEL 12.65 189.99 32,987 F0 – HN1.8 H2 -TP.TR  X3
5 09H30 11H00 NAM BEAUTY PEONY 6.0 199.86 36,415 F0 –  HN1.3 H2 – TP.TR – X1
6 20H30 21H00 HIẾU A ĐỨC MAXIMOS 6.5 199.98 35,837 HL2 – F0 H1 – TP
7 16H00 THẮNG A AP LIBERTAS 6.5 225 40,170 CL7 –  F0 CLUC.HL8.CL6HT X3    –      H5
8 10H00 THẠO PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X1    –      H2
9 09H30 12H00 LINH MEGHNA VENUS 6,3 189,99 31,234 F0 –  HN1.5 H2 -TP-TR – X1
10 23H00 HIẾU A ĐỨC OREA 4.5 184,9 24.528 F0 – SN TP2.ST01        TP –  X1
11 14H00 16H00 KIÊN A LENA+KIEV 3.2 87,38+20.4 3.779+140 HN2.6 – HN1.2 X1  –  TR –   X1
12 22H00 CỬU KIÊN B DAI TAY DUONG 36 6,3 91,94 2,989 XMHL –  F0 NM6 H2        –   H1
13 13H00 15H00 HÀ C ROYAL 16 3.5 90,98 2.999 F0 – HG H5               H1
14 13H00 14H00 BÌNH NHA BE 10 7,0 108 4,760 F0 – B12 P H5              X3
15 13H00 16H00 HIỆU YOSHIN 5,2 135 7,521 F0 – XMTL HG.NM6 H5      –       H1
16 13H00 14H00 SƠN NEWSUN VISION 5,0 178,7 19.971 F0 – HL3.1 H5 – H5
17 22H00 ĐÔNG THANH PHAT 03 3.2 74.36 1597 CL2 – F0 X1     –     H1
18 20H30 21H00 NAM OCEAN OUTSTANDING 11.0 199.9 36415 HP4 – HL2 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAUTY PEONY MEGHNA VENUS PEACE ANGEL