Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023

1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :TO MINH THANG: 0976264689 3RD.WATCH.HÀ VĂN  ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH.0971567316 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09.00 – 3.6M
21:00   0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
09 :08- 3.9M
20.33 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
09 :00- 3.4M
21 31  -0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00,3.12 00H00 NAM GREAT MIND 10,5 225.00 40,913 F0      –    HL2 H3
2 01H00 ĐÔNG TRUNG NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12  –  F0 P H1             H3
3 04H30 TRƯỜNG BG BRILLIANCE 10,65 199,9 39,964 CL4     –    F0 NM6.CL.HL X2            H5
4 05H30 KHOÁI HAO HUNG 666 7,0 195 36,801 HG7.3 –  CL4 HL.CL8 H1       –    H2
5 02H30 05H00 HÀ B CL BILIU HE 5,5 199,9 35,812 F0    –    HN1.3 X3   –  TL-  X3
6 07H00 HIỆU VIEN DONG 68 7.8 105.730 4,877 XMHL  –   F0 H8 H8             H2
7 07H00 08H00 THẮNGB PRIO PACIFIC 4.5 134.01 5,994 CTAU2  –  F0 TP2.TP3 X2    H6    H3
8 10H30 THANH A BEL RAY 8,90 199.96 35,048 CL7     –  F0 HL.CL,NM6 X2    H6      H3
9 10H30 11H00 THẾ KIÊN B PTS HAI PHONG 02 6,3 99,9 3,166 HL1.3 –  B12.5000 P H3            H2
10 08H30 10H00 KHỨNG TAN BINH 279 9,8 169,37 17,019 HL3.1  – F0 H6              H2
11 10H00 HƯNG TARAKAN EXPRESS 10,38 215,40 54,588 CL5      – HM1.4 HL,NM6.CL H1      H3
12 08H30 10H00 TUẤT VĂN FENG DA 5,7 122.00 5,628 F0     –    CL5 HG.NM H6             X2
13 12H00 HƯNG SHANDONG FU YOU 10,5 229.00 44,120 HL3.3    –  CL5 CLUC.HL.CL6         H3     X2
14 15H30 17H00 SƠN CORAL 8.75 210 52,938 F0    –   HM1.4 H5
15 15H30 18H00 MƯỜI 21 LUCKY 5,0 174 17,977 F0    –    HL3.1TL H5
16 15H30 17H00 QUYỀN PETROLIMEX 20 8.0 146,6 11,662 F0     –   B12 P.CLUC H5       –   H2
17 17H00 CỬU PETROLIMEX 15 5.6 159,9 13,468 B12    –    F0 P.CLUC H2       –    H5
18 15H30 16H30 NAM PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,429 HM1.4   –  F0 H5
19 15H30 16H00 HIẾU A TARAKAN EXPRESS 10.38 215.4 54,588 HM1.4 – F0 H5
20 19H30 20H00 HÀ B GLOBE ELECTRA 6.5 229 43,843 HL3.5  –  F0 H3
21 19H30 22H30 KIEN A VĂN MV VANDON SEA 3.0 99.92 4,724 F0 – HG H3  –  H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CL BILIU HE SINO OCEAN XINHAI JIA NAVIOS HAPPINCESS DAISIY GLORY