Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:18 – 2.6M
09:17 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 2.7M
12:07 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 BÌNH VICTORIA 19 6.0 91.94 2,995 XMTL – F0 HG  TR               H2
2 06H00 THẠO ĐỨC SHENG WEI 1 5.4 97 2,953 CL7 – F0 HG  X5                H2
3 07H00 07H30 TÙNG A TAN BINH 239 6.0 178 19,984 HM2.2 – HP1  H2
4 07H00 07H30 KIÊN THẾ HAI PHUONG SUN 5.0 90.72 2,998 HM1.6 – HG7.1  H2               TL
5 08H00 C TIỄN REIWA CENTURY 9.1 120 9,680 CL3 – F0 H8.HG  H8                H2
6 07H00 09H00 HÀ A TS CHALLENGE 6.8 182 24,159 F0 –  HM2.2  H2     TA      H2
7 19H00 20H00 THẮNG A HIẾU TS CHALLENGE 6.8 182 24,159 HM2.2  –  HL1,3 TL
8 06H00 08H00 PHÁI KHOÁI SUN WINER II 6.0 225 39,755 SD – HN1.5 NM8  X3     T2      X3
9 09H30 MUOI THE CONG THANH 09 2.8 79.98 2,558 HG – F0 TR       –        H2
10 13H30 14H00 CUU TUNG D LUCKY TIFFANY 8.6 127.66 9,910 HL3.5 – F0 H2
11 13H30 14H00 TUAT TIEN VIET THUAN 568 3.5 112.69 4,565 HM1.2 – F0 H2
12 17H00 LINH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM2.1 P.CLUC TL      –        H2
13 19H00 QUYEN TUNG D NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P TR     –        H2
14 16H30 17H00 HUNG NAM PETROLIMEX 09 9.0 175.9 25,400 HM2.5 – B12 P.CLUC H2     –       TL
15 16H30 18H00 HIỆU PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0 H2
16 20H00 HIỆU HAI THANG 18 6,5 91.94 2.984 HM1,4 – CL7 HG    H2   – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA SUN WINNER II BON VOYAGE