Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUÂN : 0982277788 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15:18 – 2.6M
04:46 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 2.7M
22:20 – 2.4M   08:32 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H002-11 00H00 TRƯỜNG SƠN HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 HM2.1 – CL6 HL8.CL8.NM6 TL – TA – X5
2 01H00 02H30 KHOÁI VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602 F0 – SD TR – TA – TR
3 05H00 07H00 KHỨNG NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 HM2.2 – HL3.1 TL           H2
4 12H00 C TOYO DREAM 8.8 119.99 9,593 CL1 – F0 HG.NM6 X3     –    H2
5 00H30 KIÊN THẾ THANH PHAT 01 2.4 69.85 1,080 CL2 – F0 X5     –     TR
6 05H00 06H00 HẠNH TIỄN EMERALD AZZURRA 4.2 110 5,083 F0 – DTHL HC34.HC36.HC44 TL     –     X5
7 08H00 BÌNH TÙNGD PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 TR – TL
8 05H00 08H00 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.4 – B12 P.Cluc TL     –     TR
9 13H00 THẠO DUC ROYAL 88 7.0 90.98 2,999 HG2 – F0 TL     –      H2
10 11H00 BÌNH TÙNGD VANDON OAK 3.5 100.7 4,560 F0 – HL3.2          TL
11 05H00 05H30 THẮNGA CAPETAN COSTAS S 6.0 229.07 44,625 HL3.3 – F0 TL           H2
12 12H30 14H30 TÙNGA HIẾU QING DAO GANG DA GANG 12.2 189.99 33,044 HN1.6 – F0 X5 – T2.TA
13 05H00 05H30 TUẤT VICTORIA 19 3.0 91.94 2,995 HL1.4 – XMTL HG TL     –     TR
14 18H00 19H00 MƯỜI HAI PHUONG SUN 5.0 90.72 2,551 F0 – HM1,6KD H2
15 10H00 BINH VIET THUAN 568 3.5 112.69 4,565 F0 – HM1.4KD          TL
16 13H00 CUU THE CHUNG CHING 4.2 96.9 2,912 HG – F0 HC34 TL      –      H2
17 16H00 TUNG A TAN BINH 239 6.0 178 19,984 F0 – HM2,2KD           TA – H2
18 11H30 13H00 HUNG SUN WINNER II 6.0 225 39,755 F0 – SDKD H2 – TA – H2
19 16H00 QUYEN TIEN MY HUNG 7.1 102.79 4,089 HG7.2 – F0 TL  –  TA
20 17H30 QUYEN TIEN DONG DUONG 09 3.5 90.98 2,999 F0 – HG     TA-  TL
21 21H30 23H00 HIỆU HAI THANG 18 6,5 91,94 2.984 F0  – HM1,4 TR
22 18H00 TUAT DUC TIEN THANH 68 3,4 74,36 1,861 CL2  –  F0 X5   –  H2
23 21H30 23H00 HIẾU TUNG D NHA BE 09 6,6 105,97 4250 HM1,6-  B12 TR   –   TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA