Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 11 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
14:07 – 3.0M
00:19 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
15:12 – 3.0M
01:00 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 CHÂU WORLD VIRTUE 10.8 199.9 34,876 HP4 – F0 TA – TA
2 06H00 TÙNGA KAVO PERDIKA 10.0 197.0 33,084 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TA
3 07H00 CHÂU HAO HUNG 666 7.0 195.0 36,801 F0 – HM2.1KD          H2
4 10H00 TRƯỜNG KHOÁI FUJIAN EXPRESS 10.9 215.0 54,567 CL3 –  F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TA – H2
5 17H00 HAA HIẾU OCEAN OPAL 6.9 229.0 44,098 CL4 –  F0 CLUC.HL8.CL6HT X3     –     H2
6 05H30 08H00 CỬU TIỄN REIWA CETURY 5.4 120.0 9,680 HM2.2 – CL2 H8.HG TA     –     H8
7 08H00 HIẾU COPPER LADY 8.0 159.9 14,912 CL2 – F0 NM6.CL6 X3     –     H2
8 06H00 THANHA PETROLIMEX 20 6.0 146.0 11,662 B12 – F0 CLUC.P TL     –     H2
9 05H30 08H00 HẠNH PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4,120 F0 – HM1.5KD TA – H2
10 10H00 HẠNH NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HM1.6KD         H2
11 05H30 08H00 HIỆU TÙNGD PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.3 – B12 P.CL6 TA     –     TL
12 05H30 07H00 KIÊN SHENG WEI 1 4.0 97.0 2,953 HL1.13 – CL7 HG TA     –     X3
13 13H30 HƯNG THANHA PRINCESS PACIFIC 11.1 199.96 41,311 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6 X5     –    TL
14 10H00 TÙNGA THANHA PAC DUBHE 10.5 178.8 20,471 HM2.4 – HL2        TA – H2
15 01H30 HƯNG VIET THUAN 30-03 6.5 178.7 19,918 F0 – HM2.2KD         TL – TL
16 05H30 07H00 TUẤT LUCKY TIFFANY 3.5 127.6 9,910 F0 –  HL3.5 TA     –     H2
17 09H00 CHÂU ASIAN SPIRIT 9.2 179.9 22,402 HP3 – F0         H2 – H2
18 13H30 15H00 THẮNGA NAM RUI NING 9 12.3 190.0 32,460 HN1.3 – F0 X3 – TR
19 14H00 ĐĂNG BMC PANDORA 8.75 139.92 11,703 HG7.3 – F0 TL
20 11H00 HẠNH THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HM1.2 – CL2          H2 – X5
21 19H00 QUYỀN TÙNGD NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P TL – TA – TL
22 15H00 ĐĂNG NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HM2.2KD         TL – TL
23 15H00 16H00 ĐÔNG TIỄN OCEAN 18 3.0 105.67 4,381 HL1.4 – F0 H2            TL
24 19H00 THẮNGA NAM FUHAI 11.2 188.5 29,753 FN5 – F0 NM8          TR – TR
25 22H00 23H30 THẮNGB VINASHIP DIAMOND 9.5 153.5 14,397 HN1.2 – F0 X3 –  T2 – X3
26 15H00 16H00 THẠO CONG THANH 09 2.8 79.98 2,558 F0 – HG1 H2     –     H8
27 22H30 23H00 ANH ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HM1.3 – CL2 H2     –     X5
28 22H30 23H30 HIỆU NEW ACE 7.5 100.74 5,002 HL1.3 – F0 H2
29 22H30 B MY HƯNG 6.8 102.79 4,089 HG7.1 – HG H2     –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA FUHAI VINASHIP DIAMOND RUI NING 9 QING DAO GANG DA GANG