Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0965088390  2ND. WATCH; NGUYỄN QUỐC TRỪỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0971567316 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20.00 : 3.6M
08:00 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 3.8M
07: 3.2 – 06M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.2M
08:21 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 cancel 16H00 THANH B VINASHIN EXPRESS 01 5.0 184.1 16,174 DTHL – NEO H8.CL8.HL8 H8
2 cancel 16H30 TRƯỜNG NAM NEW VISION 5.0 184.1 16,174 DTHL – HL3.2 H8.CL6.HL8 H8
3 cancel 17H00 THANH B VINASHIN EXPRESS 01 5.0 184.1 16,174 NEO – DTHL H8.CL8.HL8
4 cancel 18H00 NAM NEW VISION 5.0 184.1 16,174 HL3.2 – HG
5 00H00 TÙNG A MARINA 1 6.5 229.00 43,229 CL6 – F0 CLUC – HL8 – CL6HT X2 – TA – H2
6 14H00 18H00 TUẤT THẠO PACIFIC EXPRESS 4.4 128.53 8,333 F0 – C.TAU H.AU 17 – TP02 X3
7 02H00 HIỆU ĐỨC NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – F0 P X2     –     H2
8 07H30 08H00 HẠNH THẾ PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 HP1 – B12 P – CL6 H1     –     X3
9 08H00 HÀ B QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – HL1.4 CLUC – P X3     –     H1
10 15H30 HƯNG W-RAPTOR 4.1 225.00 41,115 SN – CTAU 1 HC36-NM6-ST01-CL15
11 14H00 15H00 HƯNG FIRST ANGEL 4.1 199.90 39,904 CTAU 1 – NEONOSCO HC36 – ST01 X3
12 19H00 HƯNG FIRST ANGEL 4.1 199.90 39,904  NEONOSCO – SN HC36 – ST01                 X3
13 10H00 HÀ C LINH MINH QUANG 01 7.9 126.73 5,565 HG7.3 – F0 H2     –     H1
14 05H00 ĐÔNG MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 HG – F0 H1 – TA  – H1
15 18H30 HÀ A SWEET IRINA 13.2 229 43,501 HM2.4 – F0          TA
16 19H30 HÀ A SWEET IRINA 13.2 229 43,501 F0 – HN1.6 NM8                 H2
17 11H30 LINH TWINLUCK SW 9.2 175.53 19,817 HL3.4 – F0          H1
18 16H30 HÀ A TRUONG LONG 01 10.1 228.38 44,452 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X2 – TA
19 18H30 19H30 TRƯỜNG ULTIMAX 7.22 210.00 43,591 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H2    TA     X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
POLY WORLD SWEET IRINA LILA LISBON R. OLDENDORFF