Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966  2ND. WATCH; NGUYỄN QUỐC TRỪỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ: 0961687555 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21.00 : 3.3M
08:43 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
21:18 – 3.5M
08: 05 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:05 – 3.0M
09:02 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 QUYỀN TIỄN AMP CRYSTAL 4.5 112.21 6,981 F0 – HG7.2 H1              TL
2 00H00 04H00 THẮNG A ZHE HAI 169 6.1 189.90 32,962 F0 – HN1.5 H1     TA    H1
3 13H00 15H00 CHÂU COSMOS HARMONY 5.5 179.99 23,703 F0 – SN ST01 – HC36 H1     TA    X1
4 16H00 18H00 HƯNG SARAH OLDENDORFF 14.50 245.00 64,647 F0 – HM2.4 H2    TA   H2
5 06H00 07H00 KIÊN HIẾU B DONG BAC 99 3.50 110.06 3,640 F0 – XMHL NM6 – CL6 H2    TA     H1
6 13H30 HIỆU THẠO PETROLIMEX 12 6.5 128.60 8,542 B12 – F0 P – CL6 X1     H1
7 13H00 13H30 HẠNH NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HL1.2 – B12 P – CL6 H1              X1
8 06H00 08H00 KHOÁI CD HUEL VA 6.5 199.99 36,463 F0 – HN1.3 H2 TA TR X1
9 06H00 07H00 TÙNG D ĐỨC TRUONG AN 06 3.5 95.12 2,917 F0 – HP1 H2    TA     H2
10 13H00 15H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.4 – F0 H1
11 cancel 15H00 THANH B VINASHIN EXPRESS 01 5.0 184.1 16,174 DTHL – DTHL H8.CL8.HL8 H8
12 cancel 15H30 TRƯỜNG NEW VISION 5.0 184.1 16,174 DTHL – HL H8.CL8.HL8 H8
13 13H00 14H00  HAC THẾ HAI LONG 27 3.0 89.9 2,100 F0 – HM1.5 H1
14 16H00 HIỆU THẾ HAI MINH 09 5.0 86.2 2,544 F0 – CL5 HG            H1    X2
15 21H00 THẠO JADE STAR 15 5.6 91.94 2,987 F0 – PVOIL HG             TA      H1
16 22H30 23H00 NAM STRAITS BAY 9.0 189.90 30818 HL1.1 – HL1.1 TL
17 21H30 23H30 THANH A CD HUEL VA 7.0 199.99 36463 HN1.3 – HN1.3 X1         TR        X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA LILA LISBON R. OLDENDORFF