Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.3M
04:50 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
16:22 – 3.6M
03:02 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.2M
03:20 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 THẮNGA INDIGO CEFIRO 7.4 197 33,084 CL7 – F0 CL6.CL8.NM6 X3     –     H5
2 CANCEL 06H00 NAM HAVEN MESSENGER 6.1 189 25,074 HG7.3 – F0 H1
3 10H00 11H30 THẾ HIẾUB ES.K-88 2.6 95.89 3,579 HM1.6 – CKHG CL6 H2 – TA – H1
4 10H00 12H00 ĐÔNG KIÊN A ASP SUNRISE 4.5 115.32 7,247 F0 – C.TAU TP02.TP03 H2 – TA – X2
5 14H30 16H00 TRƯỜNG OCEAN DESTINY 13.0 189.99 32,379 F0 – HN1.6 H1 – TA.TR
6 14H00 16H00 THANHA NAVIOS AMBER 7.0 229 43,431 HN1.8 – F0 HL TKV X1 – TR – X1
7 09H00 HẠNH BMC CATHERINE 8.9 153.5 14,527 HG – F0 H2 – TA – H2
8 07H00 KIÊN A HIẾU B VICTORIA 19 5.0 91.94 2,995 HG – CL7 HG H2     –    X2
9 10H00 TÙNG D THAI HA 8888 7.15 105.17 2,620 XMTL – HG CL6 H1
10 22H00 23H30 NAM ACHILLES BULKER 6.7 177 198.91 F0 – HL3.7 H5
11 17H00 LINH CHAU MAGIC PEARL 9.0 199.91 40,324 CL6 – F0 CL8.NM6.CLUC H2 – TA – H1
12 14H30 17H00 THANH B PRIMROSE 6969 7.5 199.98 39,560 HL1.4 – CL6 CL8.NM6.CLUC H1     –     X2
13 19H00 TRƯỜNG CAPE EXCELSIOR 6.0 299.88 99,212 HN1.7 – F0 NM8         TR – X1
14 16H00 DUC SHUN HANG 3.5 67.24 1,188 HG – F0 H2     –     H1
15 22H00 23H30 SON TAI STAMINA 12.07 199.95 36,267 F0 – HL2 H5
16 22H00 22H30 ĐĂNG WOODGATE 8.5 169.37 17,025 HL3.5 – HP1 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IMKE SELMER OCEAN DESTINY CAPE EXCELSIOR