Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN  X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.9M
04:29 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.2M
02:13 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
16:13 – 3.8M
02:17 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 13H00 THUAN HA DUONG 5.76 89.77 2,795 HN1.5 – F0 X3 – TR – X3
2 12H30 MUOI SHUN HANG 3.5 67.24 1,188 F0 – HG        TA – H2
3 10H30 TUAT FU DI 7 4.7 99.4 2,995 F0 – CL5 HG        H2 – X2
4 10H00 KIÊN A HIẾU B THAI HA 8888 3.2 105.17 2,620 F0 – XMTL CL8         H2 – H2
5 02H00 FUTONG EXPRESS 9.3 195 36,690 CL4 – F0 CL6.CL8.NM6 X1 – TA –  H1
6 06H00 KIÊNA HIẾUB QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X1 – H2
7 05H00 06H00 THANHB OCEAN JUBILEE 12.5 199.92 36,757 F0 – HL3.3 H2 – TA – H2
8 13H30 ĐỨC TRUNG ES.K-88 2.6 95.89 3,579 CKHG – HM CL6 H2     –     H1
9 12H30 15H30 SƠN HAVEN MESSENGER 6.1 189 25,074 F0 – HG7.3 H1 – TA – H1
10 19H00 21H00 HIẾUA IMKE SELMER 6.0 179.9 20,846 F0 – FN3 NM8 X3 – TR – X3
11 06H00 TÙNGD KIÊNB SEIYO GROWTH 6.4 87.04 2,919 CL5 – F0 HG X1 – H2
12 08H00 TUẤT NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P X2 – H2
13 01H30 03H00 CHÂU PRIMROSE 6969 7.0 199.98 39,560 F0 – HL1.4 H1 – TA – H1
14 12H30 14H00 PHÁI LINH CAPE SEAGULL 14.5 291.8 91,909 F0 – HM NM6 H1 – TA – H1
15 10H00 TÙNGD KIÊNB VTT SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HG         H2 – H2
16 05H00 06H00 QUYỀN TRUNG VICTORIA 19 5.0 91.94 2,995 F0 – HG H2     –     H1
17 10H00 MƯỜI KHANH LINH 666 6.4 79.96 2,146 XMHL – F0 H1 – TA
18 06H00 07H30 HÀ B HA DUONG 5.76 89.77 2,795 HN1.7 – HN1.5 NM8 X3 – TR – X3
19 16H00 LINH TAN BINH 123 9.9 154.35 14743 HL3.4 – F0      H1.TA – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CAPE EXCELSIOR NAVIOS AMBER