Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIEN  X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.6M
05:24 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
17:08 – 4.0M
04:00 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.5M
04:22 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00(04-06) 00H00 TÙNGA CLIPPER APOLLONIA 10.0 179.9 20,809 F0 – HL3.1 H5
2 16H30 17H30 A CỬU FALCON EXPRESS 7.36 210 43,714 F0 – CL5 CLUC.NM6.CL8 H5      –     X1
3 16H30 18H00 THẾ TRUNG VIET HUNG 09 4.8 87.7 1,742 F0 – PVOIL HG H5      –     X1
4 22H00(04-06) 06H00 KIÊNA KIÊNB LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – B12 P.NM6 H5 – TA – X1
5 11H30 13H00 KHOAI SIMPLE HONESTY 12.54 199.9 34,508 HP3 – F0 H2
6 16H00 TÙNGD KIÊNB FU DI 7 3.9 99.4 2,995 CL5 – F0 HG X1            H5
7 16H30 ĐỨC TRUNG THAI HA 8888 7.0 108.17 2,620 HG7.4 – F0 H5
8 11H30 12H00 THANHB ĐĂNG CAPE SEAGULL 13.2 291.8 91,909 HM2.6 – F0 H2
9 13H00 THANHB ĐĂNG CAPE SEAGULL 13.2 291.8 91,909 F0 – HN1.7 NM8          TR – X1
10 16H30 17H00 BÌNH KIÊNA YOSHIN 5.2 135 7,521 F0 – XMTL HG.NM6 H5      –     H1
11 20H00 21H00 HA B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.5 H1 – H1
12 20H00 23H00 QUYEN VIET ANH 01 3.2 92.06 3,430 F0 – HG H1           H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IMKE SELMER OCEAN DESTINY CAPE SEAGULL