Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:PHAM HUNG CUONG : 0918943893  2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG.0918636186 3RD:PHAM CUONG THAI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐAO TRUNG KIEN; 0984829575 NGUYEN VAN SAN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:19 – 4.1M
16:42 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 -3.9M
19:30- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 -3.7M
19:25- 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 11H00 THANH B DAI AN 8,0 183.00 30,105 F0   –     HM2.4 TR  –  H2
2 12H00 14H30 TRUONG PAC ACHERNAR 7,0 199.99 35812 F0     –  HM2,3 H2  – TR
3 12H00 13H00 THANG B PETROLIMEX 20 6,0 146,6 11662 HL1,3     –  F0 H2   –
4 11H00 HA A PETROLIMEX 18 7,5 175,9 25,400 B12     –  HP1 P.CLUC H1    –     H2
5 10H00 11H00 CUU PETROLIMEX 14 8,0 128,6 8,542 HM1.5   –  B12 P.CL6 TR   –  TL
6 17H00 BÌNH TIEN THANH 68 3.4 74.63 1861 HG – FO H1
7 20H30 21H00 THANH A DONG BAC 99 7.1 110.06 3640 HL1.4 – FO H2
8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE