Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO QUOC BINH: 0965705386 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0501 – 4.1M
1825 – 02M
QUANG YEN TIDE TABLE
0501 – 3.8M
1825 – 0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
0000 – 4.3M
1822 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 HIẾU PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HL1.4 P.CLUC TR       –     H6
2 06H00 07H00 TUNG A PETROLIMEX 18 9.1 175.90 25,400 HM2.1 – HL3.4 H6
3 10H00 11H00 CUU NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HM2.1 H1
4 09H00 TUNG A PETROLIMEX 18 9.1 175.9 25,400 HL3.4 – B12 P.CLUC                    H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE