Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MR KIÊN : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
01:14 – 2.6M
14:41 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 2.8M
13:50 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.2M
14:29 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 TÙNG D HIẾU B LONG TAN 19 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL CL8 H2
2 11H00 TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B125000 – F0 P X2     –      TR
3 06H00 07H00 THANH B CL ACACIA 8.8 215 57,541 F0 – CL4 CLUC.NM6.CL6 H5     –      X2
4 06H00 07H30 KHOÁI SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 HM1.4 – HL1.1 H5
5 11H00 14H00 THUẬN BAO LONG 5.6 157.6 13,695 F0 – HL1.5 TR
6 06H00 11H00 HIỆU NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HL1.5 – B125000 P H5     –      X2
7 01H00 TRƯỜNG AOM BIANCA 10.7 228.99 43,236 HM2.4 – CL6 CLUC.HL8.CL6          TR – X3
8 11H00 12H00 SƠN ABIGAIL 7.0 199.9 34,794 HM2.3 – F0 TR
9 15H00 THẮNG A MEDI SERAPO 6.5 228.4 48,261 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2 – TA – H2
10 16H00 17H00 THẠO MP PACIFIC 4.25 107.24 4,358 F0 – HG7.2 H2      –    TR
11 16H00 19H30 KIÊN A QUANG ANH GM 5.4 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2      –    X3
12 21H00 22H00 TUẤT ASENA 4.0 114.11 7,673 CTAU – F0 TP2.TP3 X2 – TA – H5
13 22H00 MƯỜI ĐỨC LONG TAN 19 6.3 91.94 2,989 XMHL – F0 CL8 H2     –    H5
14 21H00 23H00 CHÂU SEA SPIRIT 4.2 189.99 31,261 CTAU –  F0 ST1.TP3 X2 – TA – H5
15 22H00 23H30 NAM GLOVIS MAGELLAN 10.45 189.96 33,456 F0 – HP4 H5 – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE KAPETAN SIDERIS GLORY ENERGY