Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG B.0358504214 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07.26 – 4.0M
19:59   0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08 :00- 4.3M
19.41 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
07 :29- 3.8M
20 25  -0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 THANH A THUẬN NEW SUN 5,2 176,82 19,717 F0   –  CTAU1 TP2.TP8          H6  – X3
2 00H30 01H00 THẮNG A DAISY GLORY 11,9 228.90 44,019 HM2.6  –  F0 H3 – H6
3 02H00 THẮNG A DAISY GLORY 11,9 228.90 44,019 F0   –  HN1.8             TL  –   X1
4 04H30 05H30 TIỄN FRIO PACIFIC 4,50 134.01 5,994 SN  –   CTAU2 TP2.TP3.TP8 X3
5 00H00 ĐỨC TRUNG BLUE OCEAN 02 4.1 96,72 3,437 PVOIL –  F0 HG X3            –      H3
6 07H00 08H00 HÀ A INIFINITY SKY 7,0 199,98 35,832 F0 – HL3.6 H2 –  H6 –   H1
7 00H30 02H00 HƯNG SHANGDONG FU YOU 13,45 229.00 44,120 F0 – HL3.3 H3 – H6 – H3
8 00H30 02H00 THANH A THUẬN JOSCO YONGZHOU 11,2 199.90 34,573 HP4  –      F0 H3 – H6
9 05H00 05H30 HÀ C VIEN DONG 68 4.0 105.37 4.877 HP3 – XMHLMF H8 H1              H8
10 08H00 CỬU HPS – 01 4.0 146.68 12.100 ĐTHL- HL1.5 H8.CL6 H8                H2
11 01H00 03H00 ĐĂNG MƯỜI BAO LAI 6,0 189.99 30.011 FN4   –    F0 NM8 X1 –  TL-       X1
12 11H30 TRƯỜNG PRO GRACE 7,85 203,5 46.432 CL6   –   F0 NM6.CL.HL8 X2     H6       H1
13 13H30 14H00 QUYEN VAN HPS-01 4.0 146.68 12.100 HL1.5 – F0 H1
14 19H00 20H00 HIẾU A KAVOAL KYON 12.11 225 38,845 HM2,4  –   F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XINHAI JIA NAVIOS HAPPINCESS DAISY GLORY