Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:30 – 3.8M
15:18 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:10 – 4.3M
15:46 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 CỬU HOANG HA STAR 3.5 98.5 1,694 PVOIL – F0 NM6 X5     –     TL
2 06H00 07H00 SƠN VINASHIP SEA 9.6 169.03 18,108 F0 – HM1.2 H1     –     TL
3 14H00 A HIẾU PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400 B1240.000 – F0 P.Cluc TL     –     H1
4 12H30 14H00 THẠO ĐỨC PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 HM1.4 – B1240.000 P H1     –     TL
5 10H00 HẠNH TIỄN LONG PHU 09 4.5  107.78  4,409 B125.000 – F0 P TA     –     TL
6 12H30 13H00 THANHB PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 HM1.3 – F0 H1
7 06H00 07H00 TRƯỜNG THÀNH MEDI KAZAHAYA 11.3 228.99 43,043 HM2.5 – F0 H1
8 08H00 TRƯỜNG THÀNH MEDI KAZAHAYA 11.3 228.99 43,043 F0 – HN1.8 NM8                 H1
9 21H30 23H30 HUNG NAM STAR ZULU 8.5 255 63,993 HN1.6 – F0 HL TKV TL
10 16H30 17H00 HIỆU TIỄN LUCKY STAR 06 7.2 120 8,247 HL1.4 – F0 H1
11 17H00 ĐÔNG DUC MINH TRƯỜNG 18 3.7 91.94 2,999 CL5 – HG HG X5     –    TL
20H30 21H00 KHOAI VINASHIP SEA 4,6 169,03 18,108 HM1.2   –  HG H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 STAR ZULU HOANH SON SUN MEDI KAZAHAYA