Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.4M
14:27 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:21 – 3.9M
14:39 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 A STAR ATHENA 7.5 199.9 36,421 HM2.1 – CL6 CL6.NM6.HL8 H1     –     X1
2 06H00 KIÊN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 H1
3 06H00 THANHA HOANG HA STAR 4.8 98.5 1,694 HG – PVOIL NM6 H1     –     TL
4 07H00 07H30 TRƯỜNG MINH TRUONG 18 5.4 91.94 2,999 HM1.1 – CL5 HG H1     –     X1
5 06H00 THANHB JAOHAR UK 7.2 156.5 16,418 CL5 – F0 CL6.HL8 X2     –     H1
6 07H00 09H00 THẮNGA LONG PHU 09 5.5  107.78  4,409 HM1.2 – B12 P H1     –     TL
7 07H00 08H00 TUNGA LUCKY STAR 06 7,2 120 8,247 F0   –  HM1.1 H1
8 22H30 HƯNG TOMINI TENACITY 9.95 199.9 36,415 CL7 – F0 CL6.NM6.HL8 X5     –     TL
9 22H00 23H00 C LUCKY STAR 06 7.2 120 8,247 HM1.1 – HL TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 STAR ZULU HOANH SON SUN