Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943693 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN: 0973805686 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:19 – 4.1M
16:42 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
05:01 -4.6M
16:53- 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 09H00 LINH PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 HL1.4 – F0 H1
2 04H30 05H30 CHÂU THANHA PETROLIMEX 09 4.5 175.9 25,400 NOSCO – F0 TP2.HA35 X2  – TA – H1
3 09H00 KIÊN PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B12 –  F0 P TL            H1
4 08H30 09H00 THẠO ĐỨC LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM1.5 –  B12 P H1            TL
5 04H00 05H00 TÙNGA THÀNH ANGLO MARIMAR 7.5 239.99 52,259 HM2.6  –  F0 TA     –     H1
6 12H30 13H00 A THÀNH JAG AMAR 6.5 229 44,127 HL3.3  –  F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 HOANH SON SUN MEDI KAZAHAYA