Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
06:10 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.7M
05:38 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
18:10 – 4.0M
05:16 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 14H00 TÙNGA NANXING ANGELA 12.7 225.00 40,244 HL3.3 – F0 H2     TA     H2
2 00H00 01H00 KIÊN ĐỨC XIN FENG HAI 4.5 98.00 2,915 F0 – HP1 H2     TA     H2
3 00H00 05H00 TUẤT TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6 H2      X1
4 09H00 10H00 HIỆU NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 F0 – HL1.4 H1
5 18H30 22H00 KHỨNG BMC PANDORA 8.6 132.48 11,703 F0 – HL1.3 TR
6 09H00 09H30 THẠO HIẾU B LONG TAN 99 3.4 91.94 2999 HG – XMHL CL8 H1               H2
7 13H30 16H30 CHÂU AFRICAN FALCON 3.9 178.43 17,944 SN – NEO TP02.ST01.HA19 X1
8 CANCEL 14H30 TRƯỜNG SAGA VIKING 3.6 199.20 29,867 CTAU 2 – SN TP02.ST01.H19.CL15 X1
9 17H30 CHÂU AFRICAN FALCON 3.9 178.43 17,944 NEO – SN TP02.ST01.HA19                      X1
10 12H30 16H00 KIÊN ĐƯC HB GLORY 3.0 91.94 2989 FO – HG H2     TA      H2
11 12H30 13H00 ANH QUYÊN ATN GLORY 9.83 150.52 14436 HL3.6 – FO H2     TA      H2
12 18H30 20H00 THANH B LOBIVIA 10.40 188.05 23652 FO – CL4 HL8 – CL8 TR                X3
13 21H30 23H30 SƠN VAN GENERAL 6.7 189.9 33,226 HN1.7 – F0 X1 – TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8