Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST..WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MR. HIẾU B. 0934398836 MR .HÙNG.0989433881
HON GAI TIDE TABLE
08.00 – 2.2M
15:00   1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
23 :15- 2.5M
14.49 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
06 :00- 2.1M
13. 12  -1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H30 HÀ B PAPA YIANNIS III 6.0 190.09 34,374 F0 – FN3 NM8 H5  – TA.TL
2 06H30 TRƯỜNG ĐÔNG PORESTAL GALA 10.16 199.90 40,350 CL6 – F0 NM6.HL.CL6 X3 – H3
3 06H00 07H00 KHOÁI PETROLIMEX 16 9.7 183.22 29,188 F0 – HM1.3 H3     –     H5
4 08H00 TÙNG D KIÊN B HAI NAM 68 3.5 79.8 1,599 PVOIL –  F0 HG X3      –     H3
5 09H30 THĂNG B HAPPINESS FRONTIER 6.86 169.37 17,019 CL3 – F0 CL8,NM6 X1      –     H5
6 15H30 17H00 HƯNG MSXT THALIA 14.0 229.90 49,299 F0 – HM2.6          TA –  H5
7 15H30 17H00 TIỄN VĂN DONG HUA 9 5.6 135.10 7,175 F0 –  CL5 HG .NM6 H5  – TA  –  X3
8 07H00 THANH B THUẬN HSL VEGAS 10.6 228.9 44,140 HL2 – CL7 ST1.HL.CL6.HT          H5 –  X1
9 06H00 07H00 HANH BINH DARYA MAJU 6.5 146 10,800 F0 – HM1.1 H3     –      H5
10 13H30 14H00 ĐĂNG BELLA ANN 10.7 240 54,946 HM2.5 –  F0 H3
11 10H30 12H00 ĐỨC TRUNG MINH PHU 99 6.8 79.8 2,450 HN1.2  –  F0 X3 – TL –  X3
12 13H30 14H30 LINH CERVIA 11.0 229.2 50,697 HM2.4 – HP3 H3
13 10H30 11H30 NAM HÀ C PETROLIMEX 16 9.7 183.22 29,188 HM1.6- B12 P.HL8 H5            H2
14 10H00 TUẤT VĂN NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P H2      –     H5
15 15H30 17H00 THANH A PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 HM1.4 – F0 H5 – TA – H5
16 13H30 14H00 ANH TAN BINH 59 9.98 153.5 15,137 HP3 – F0 H3
17 16H00 THẠO BRIGHT JACK 8.9 119.52 9,9952 CL5 – F0 HG .CL X3           H3
18 15H30  17H00 HÀ A TM LUS TROUS  11.6 228.9 43,672 HM2.6 – F0 H5 – TA – H5
19 03H30 THANH B TYANA 6.8 229 42,965 CL7 – F0 ST01.HL8.CL6HT X2 – TA.H5
20 07H00 HÀ B XIN HAI TONG 31 10.0 189.99 32,987 HN2.1 – HN1.3          TL – X3
21 09H00 TRƯỜNG ĐÔNG HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 HL1.4 – CL6 CL6.NM6.HL8          H3 – X1
22 20H00 22H00 HIỆU HAVEN 4.1 127.9 8,061 F0 – CTAU1HL TP2.TP8 H3  –  TA  –  X3
23 15H00 BINH THAI BINH 68 8.3 136.52 8,282 HG7.3 – F0 H2             H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPA YIANNIS III XIN HAI TONG 31 SAGAR SHAKTI CHARLOTTE ODENDORFF KWK LEGACY SIROCCO