Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG NGỌC HÀ D : 0366789012 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 2.3M
21:28 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.5M
18:42 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 2.6M
18:07 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 LINH DORIC SHOGUN 13.3 199.98 35,823 F0 – HL3.3 H3   –   H6 –   H3
2 04H30 07H00 TÙNG A EFESSOS WAVE 14.5 229 47,984 F0 – HM2.2 CL6 H3 – H6.H3
3 05H30 07H00 KHOÁI ANH VIMC BRAVE 12.6 189.9 29,965 HN1.3 – F0 X1 –   TL –   X1
4 22H00 NAM CI YUN SHAN 8,0 190 32,899 HM1.3 – F0          H3
5 07H00 ĐỨC KIÊN B HAI NAM 68 5.1  79.8  1,599 F0 – PVOIL HG           H6 – X5
6 12H00 13H00 ĐÔNG TÙNG D ROSA 3.8 99.3 4,490 C.TAU1TL – F0 TP3.TP8 X2      –    H6
7 08H00 TUNG A CHARLOTTE OLDENDORFF 12.0 229.2 50,697 HM2.3 – F0         H3.H6 – H3
8 04H30 05H30 ĐĂNG WESTERDAM 8.0 285 82,862 F0 – CKHG NM6.CL6.CL8HT H3     –     H2
9 21H00 NAM WESTERDAM 8.0 285 82,862 CKHG – F0 NM6.CL6.CL8HT H2   –  H3
10 10H00 11H00 QUYỀN TUẤT BERRY 3.9 169.54 18,096 C.TAU1HL – F0 TP3.TP8 X2    H6     TR
11 08H00 BÌNH TRUNG PEGASUS 03 6.6 100.73 6,269 HG – F0 H2     H6     H3
12 21H00 TÙNG D HOANG TUAN 89 3.7 92,5 2,999 CL1   –  F0 HG X5   –       H3
13 15H30 THUAN BINH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.HL8 H2              H6
14 15H30 HA C NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 P          TR      H2
15 13H00 14H00 MƯỜI HA C HELEN BULKER 5.5 154.38 14,762 F0 – HP1 TR    TR
16 17H00 18H00 THẠO TRUNG RONG YUE 4.3 95.9 2,995 HL1.2 – F0 TA            H6
17 17H30 19H00 CỬU MINH PHU 99 7,0 79.8 2,450 HN2.5  –  HN1.2 X2  – TL-  X2
18 17H00 19H00 HIẾU A THANG B CHARLOTTE ODENDORFF 12,0 229 50,697 F0   –  HN1.6 HLTKV TA    TL      X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINH PHU 99 SAGAR SHAKTI GIA GLORY KWK LEGACY SIROCCO