Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:15 – 3.4M
14:04 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.7M
14:27- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:15 – 3.3M
15:00  – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THANH B EASTERN BUND 13.77 254.00 64,769 F0 – HM2.6 H5
2 05H00 06H00 HÀ B VINASHIP SEA 7.0 169.03 18108 HL3.7 – HL3.5 H5
3 13H30 15H00  THANH A PARO 6.0 189.99 31236 F0 – HL3.4 H2 – H6.H2
4 17H00 THANH A ATLANTIC SAMURAI 6.5 228.99 43061 HL1.3 – F0         H2.H6
5 13H30 15H00 ĐỨC KIÊN B ROYAL 45 3.8 90.72 2551 F0 – HG H2 – H6 – H5
6 13H00 HIỆU NHA BE 06 4.5 107.48 4158 B12 – F0 P X2     –     H2
7 13H30 16H00 TUẤT NHA BE 08 6.6 105 4432 F0 – B125000 P H2 – H6 – X2
8 20H30 21H30 TRƯỜNG PETROLIMEX 20 7.0 146.6 11662 F0 – B1240.000 P.CLuc H5     –     X2
9 18H00 THANH A BAO DAT THANH 89 6.5 199.9 39904 HM1.5 – F0         H6 – H2
10 22H00 THẠO KIÊN B YOSHIN 8.3 135 7521 XMTL – F0 HG.NM6 H2     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE BEAVER