Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG: 0934661976 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:26 – 3.2M
13:11 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
02:01 – 3.5M
13:47- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:22 – 3.0M
14:06  – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 QUYỀN GRIFFIN 7.1 139.91 13,069 CL2 – F0 CL6 – NM6 X1           H5
2 23H30/31 00H30 BÌNH KIÊN B YOSHIN 5.2 135.00 7,521 F0 – XMTL HG – NM6 H5           H8
3 00H00 CỬU KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG – H8 H8           H5
4 16H00 HÀ A ATLANTIC SAMURAI 6.5 228.99 43,061 F0 – HL1.3         H6 – H2
5 02H00 HIẾU A JIN RONG 8.0 189.99 32,387 HL1.1 – F0         H5
6 23H30/31 00H00 HIẾU A YANGZE 17 6.5 229.00 44,698 HL2 – F0 H5
7 15H00 TIỄN HIẾU B JC FUTURE 4.2 123.70 5.715 CL6 – F0 HG – CL6 X3          H2
8 17H30 HÀ A T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.6         H2
9 14H30 15H00 HÀ A BAO DAT THANH 89 6.5 199.9 39,904 HL1.3 – HM1.5 H2 – H6
10 18H00 TIỄN HIẾU B NHA BE 06 6.3 107.48 4158 HL1.4 – B12 P            H2      X3
11 18H00 HÀ C MƯỜI PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 B12 – FO P – CL6 X3        H5
12 20H30 MUỜI HÀ C NEPTUNE STAR 10.1 159.94 15073 HL3.5 – FO               H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE BEAVER