Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU: 0947376859 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.6M
14:58 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
03:24 – 3.9M
15:07 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:01 – 3.4M
15:52  – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 TÙNG D HIẾU B THAI HA 8888 7.2 105.17 2,620 XMHL – F0 CL8 H2
2 02H00 03H00 KIÊN A QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2
3 05H00 08H00 ĐĂNG GUO RUI 9.9 154.35 14,743 F0 – HP1 H5
4 05H00 06H00 LINH SUN GOLD 6.5 185.74 26,060 F0 – HL3.1 H5
5 04H00 06H00 HÀ A PORT ESTRELA 6.37 199.9 34,447 F0 – HN1.5 X2 – TL – X2
6 12H00 13H00 BÌNH VAN DON SEA 4.5 99.92 4724 F0 – HG2 H2     –     H5
7 14H30 TIỄN KIÊN B NHA BE 08 5.0 105 4432 B12 – F0 P X1     –     H2
8  22H30 23H00 HƯNG EASTERN BUND 12.7 254.00 64,769 HM2.6 – FO H5
9 22H30 TÙNG A ANH FORESTAL GAIA 10.2 199.90 40,350 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6 X1     –    H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE PORT ESTRELA