Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.2M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 3.4M
00:30 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00 ĐÔNG KIÊN KIEV + LENA 3.4 30.41+87.38 140+3,779 C.TAU – F0 KIEV HA18 X5
2 17H00 ĐÔNG KIÊN KIEV + LENA 3.4 30.41+87.38 140+3,779 F0 – HG KIEV CL6                  H2
3 08H00 CHÂU KHOÁI TAN BINH 234 6.2 177.0 19,883 HL1.1 – F0          H2 – H2
4 00H00 01H00 THANH B BON VOYAGE 6.8 225.0 37,550 F0 – SDKD TL
5 05H00 06H00 KIEN THE SHENG WEI 4.0 96.9 2,972 F0 – HL1.13 H2
6 11H00 12H00 THAO THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – HM1.2KD H2
7 05H00 06H00 CHAU KHOAI BAODA 17 11.4 189.99 30,012 HL3.1 – F0 H2
8 13H00 HIỆU TIEN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P TL     –     H2
9 05H00 07H00 TUNG A LINH ZORINA 6.0 189.9 32,987 SD – FN3 NM8 TR     –     X5
10 21H00(31/10) 00H00 HA B BMC CATHERINE 5.5 153.5 14,527 HM2.1 – HG7.2 TR     –     H2
11 11H00 13H00 HÀ A NAM CHANG CHANG NAN HAI 12.8 189.99 33.036 HN1.5 – F0 X3 – TR – X3
12 15H00 18H00 THẮNG A PAC DUBHE 10.5 178.8 20.471 F0 – HM2.4KD H2  – H6 – X5
13 11H00 11H30 CỬU TÙNG D OCEAN 18 3.0 105.67 4,381 HM1.3 – HL H2
14 15H00 16H00 TUẤT PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.3 KD H2
15 21H00 23H00 HƯNG PETROLIMEX 09 9.0 175.9 25,400 F0 – HM 2.5KD TL – TL
16 20H00 22H00 TRƯỜNG BON VOYAGE 6.8 225 37,550 SD – HN1.8 NM8 X3 – TR – X3
17 20H00 20H30 QUYEN TIEN NHA BE 08 6.2 105.0 4,432 HM1.5 – B12 P H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA FUHAI VINASHIP DIAMOND RUI NING 9 QING DAO GANG DA GANG