Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DO MANH HA: 0987573025 PHAM HUNG CUONG: 0918943893 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE 
1200- 3.5M
2338  – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
1300 –  3.7M
2252  –  1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 MUOI NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HM1.5KD TL
2 00H00 02H00 SON BMC CATHERINE 5.5 153.50 14,527 F0 – HM2.1KD TL
3 09H30 10H00 HUNG LINH KAVO PERDIKA 11.0 197.00 33,084 HM2.5 – CL7 HL8.CL6.NM6 H2     –       X3
4 13H30 15H00 THANG A ZORINA 6.0 189.99 32,987 F0 – SDKD TL
5 13H30 15H00 DONG TUNG D NHA BE 06 6.6 107.48 4,156 HM1.3 – B12 P TL       –     TR
6 13H30 15H00 TRUONG SON FUJIAN EXPRESS 8.5 215.40 54,567 HM2.4 – CL3 HL8.CL6.NM6 TL       –      X3
7 00H00 02H00 THUAN VINASHIP DIAMOND 6.0 153.5 14,397 SD – HN1.2 TL        –    TR
8 15H00 16H00 HA A NAM WOORI SUN 11.8 189.94 29,960 FN3 – F0 NM8 H2
9 21H00 22H00 HANH REIWA CENTURY 5.4 120 9,680 F0 – HM2.2KD TR
10 13H30 18H00 KIEN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HM1.3KD TL
11 18H00 THANG A STONY STREAM 8.35 199.95 36,332 HL3.5 – F0            TL – TL
12 15H00 THAO DUC VICTORIA 19 3.0 91.94 2,995 CL1 – HL1.14 HG X3       –      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WOORI SUN FUHAI VINASHIP DIAMOND RUI NING 9 CHANG CHANG NAN HAI QING DAO GANG DA GANG