Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 09 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH : 0962515960 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 2.3M
10:53 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.4M
12:31 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 2.5M
15:46 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HANH GIANG HAI 09 4.0 91,85 2.840 F0 – HG         TL – H2
2 22H3031/08 00H00 THANH B BULK BOLIVIA 9,9 199,98 35.832 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6 TL     –     X1
3 09H00 10H30 THANH A YUAN SHUN HAI 8,3 190,00 33.044 F0 – HL3.4 H2 – H6 – H2
4 14H00 16H00 TRƯỜNG MAXIMOS 12,7 199,98 35.837 F0 – HL2 H2 – TL – H2
5 18H00 TÙNG D ASL FORREST 4.1 99,4 2.994 HG – F0 H2     –     TL
6 14H00 14H30 CHÂU ATALANTI. GR 12.3 199,99 34.542 HL2 – F0 H2 – TL – H2
7 20H00 20H30 HƯNG ES SAKURA 6.8 224,94 39.737 HM1.5 – F0 H2
8 23H00 TRƯỜNG KRINI 11.4 228,99 44.487 F0 – HM2.4         H6
9 20H00 22H00 TRƯỜNG MISSY ENTERPRISE 10.1 181,16 20.992 HL3.1TL – F0 H2 – H6
10 21H30 23H00 THANH B KSL SANTOS 9.0 292 94.742 HN1.7 – F0 X3 – TR.H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SILVER STAR RUINING 20 ULTRA ALPHA KSL SANTOS