Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 2.4M
09:19 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.6M
09:39 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.7M
11:35 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 KIEN VTT SUN 5,7 110.06 3.640 F0 – HG3 H2                 TL
2 09H00 BINH THAO LONG PHU 11 5,8 113.98 5.448 B12 – F0 P.NM6 X1        H2
3 14H00 15H00 HUNG AFRICAN OSPREY 3.9 180.0 24,212 CT1TL – NEO ST01.HC43 X1
4 14H00 15H30 THANG A GOLDEN BRIDGE 3.6 176.82 19,717 SN – CT1TLCM ST01.HC43.HC36 X1
5 18H30 HUNG AFRICAN OSPREY 3.9 180.0 24,212 NEO – SN ST01.HC43.CL15                       X1
6 12H00 HANH MP PACIFIC 7.3 107.24 4,358 HG7.2 – F0 TL                   H2
7 12H00 HIỆU HIEU B HAI AU STAR 6.8 91.94 2,999 HG7.1 – F0 TL                    H2
8 13H00 THAO BINH JIAHANG STAR 5,7 98,28 2.982 F0   –   CL5 HG            H2    –   X3
9 14H00 16H00 NAM ANH ES SAKURA 6,8 224.94 39,737 F0   –    HM1.5 TL
10 19H30 20H00 DANG VINASHIP DIAMOND 9.7 153.50 14,397 HP1   –   F0 H2
11 17H00 19H00 PHAI XIN RUI HAI 12,2 189.99 31.754 HN1.8  –   F0 X3   –  TR      –  X3
12 22H00 HANH COE LUISA 6.6 138.06 9,611 HG – F0 TL      TL
13 19H00 TRUONG AC XIANGHE 11.0 199.91 40,089 CL4 – HM2.3 CLUC.CL6.NM6 TL                  H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SILVER STAR RUINING 20 ULTRA ALPHA KSL SANTOS XIN RUI HAI