Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 2ND. WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD .WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG.0968824688 TÔ MINH THẮNG: 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:01 – 3.8M
04:59 – 0,5M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.1M
04:38 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:05 – 3.5M
05:38 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 THẠO HIẾU B MINH TRUONG 18 3.2 91.94 2,999 CL1 – F0 HG X2     –     H2
2 12H00 13H00 HIỆU PHU THANH 4.2 136.4 8,270 F0 – HL3.2 TL
3 08H30 CHÂU UNION VOYAGER 7.2 229 44,647 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6.HT X3   –       H2
4 12H00 15H45 THẮNG A OCEANIC GODNESS 13.5 224.8 39,385 F0 – HM2.5 TL      –    H1
5 01H30 03H00 THUẬN INLACO BRIGHT 5.5 154.38 14,762 F0 – HL3.5 TP     –     TA
6 12H00 14H00 HIẾU A DIONYSUS 6.9 199.9 36,303 F0 – HL1.3 TL  –  H1
7 18H30 21H00 LINH SAFESEA ANYA 7.0 189.99 33,033 F0 – HN1,3 H2 -TP -TR -X3
8 01H30 05H00 BÌNH FENG DA 5.8 122 5,628 F0 – CL1 HG,H8 TP        –    H8
9 12H00 14H00 NAM ELLIE 6.5 224.97 35,903 HP4 – F0 TL
10 12H00 13H00 KIÊN ĐỨC TIEN QUANG 68 4.2 92.5 3,543 F0 – HM1,6 TL
11 16H00 HIẾU BAO SHENG 10.0 169 16,715 HL3.6 – F0           H1
12 01H00 TÙNG D THANG LOI 89 6.4 84.99 2,270 HG – F0 H2 – TP – TA
13 18H30 19H00 HẠNH TAY SON 2 5.0 136.4 8,216 F0 – HL1,2 H2
14 16H00 17H00 THẮNG B GOLDEN LEAF 4.3 174 17,150 SN – CTAU 2 ST1.HC45.CL15 X3
15 19H00 HÀ C KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8      –     H2
16 18H30 22H00 TRƯỜNG GRAECIA NAUTICA 12.5 229 43,291 F0 – HL H2 – TP – H2
17 15H30 16H30 THANH B JOZEN 7,5 234.98 50,625 HM1.2 –  CL4.MF TCANG86.HL.CL.HT H1     –     X2
18 23H30 TÙNG D HOAI SON 56 4.9 79.8 2293 HG – CL4 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FLC HARMONY PANCARAN GLORY PACIFIC SARAH JY POWER