Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD.TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHAM CÔNG CỬU.0947376859 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19 :00- 3.8M
07:26-   0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00- 3.9M
07:49 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.5M
07. 19  -0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H00 17H00 CHÂU BIG FISH 15.0 289.00 88,490 F0 – HM2.6 CL8 H5 – TP – H2
2 02H30 04H00 TÙNG D TRUNG HOANG TUAN 88 4,6 91,94 2,976 F0 – CL7 HG H5     –     X2
3 08H00 THUẬN ĐÔNG PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2     –      TL
4 02H30 04H00 HẠNH VINASHIP DIAMOND 5,0 153.5 14,397 F0 – HL3.5 H5
5 16H00 THẾ HIẾU B DKC 02 4,2 91,94 2,980 PVOIL –  F0 HG X1    –      H2
6 05H00 07H00 THANH B NAM GLORIOUS SAKURA 7,65 210.00 49,294 F0 – CL5 HL8.CL6.NM6 TL – TP – X2
7 05H00 06H00 TIỄN KIÊN B ADVANTAGE 5,2 127.00 7,816 F0 – XMTL HG.H8 TL – TP –  H8
8 15H00 17H30 HƯNG CAPE SANDRA 15.0 289.80 91,910 F0 – HM2.4 CL6 H5 – TP – H5
9 20H00 21H00 TUẤT KIÊN A MM AMBER 5.0 120 9,647 F0 – CL1 HG.CL6 H2 – TP –  H1
10 15H00 15H30 SƠN YASA DIAMOND 11.7 227.20 49,504 HM2.6 – F0 H5 – TP
11 13H00 13H30 KIÊN A KIÊN B LENA +KIEV 3.2 87,3 3,779 HM2.6 – F0 NM6 H2 – H2
12 20H00 21H30 TRƯỜNG HIỆU FIRST ANGEL 7,2 199.90 39,904 F0 – CL6 CL.NM6.HL H2 – TP – H1
13 18H00 SƠN PARVRAJ 6.5 189,9 30,822 F0 – HN1.3         TP -TR-X2
14 20H00 21H00 ĐỨC LUCKY DRAGON 4.7 74.63 1,615 F0 – B125000 H2 – TP – H1
15 14H30 15H30 THẮNG A HOANH SON STAR 8,5 224.91 39,973 HN2.15 – HN1.6 X2 – TR – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PARVRAJ THE LOVING HOANH SON STAR ND ARIS ITEIA