Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 3.6M
10:48 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
23:27 – 3.8M
10:29 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE

10:44 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H30 HẠNH GRIT CEMENT III 8.1 145 10,508 XMTL – F0 HG.NM6 H5 – H6 – TL
2 00H00 QUYỀN PVT AROMA 9.8 165.6 16,418 HL3.6 – F0        H2 – TA
3 05H00 07H00 LINH EUROPA 2 6.3 225.38 42,830 F0 – HL1.1 H5
4 12H00 13H30 HIẾUA EUROPA 2 6.3 225.38 42,830 HL1.1 – F0 H2
5 06H00 THẾ KIÊNB THANG LOI 89 3.0 84.99 2,270 CL4 – F0 H8 H8     –     H5
6 06H00 THẮNGB HIỆU VIET THUAN 215-03 4.0 147.29 12,642 CL7 – F0 HG.CL6 H8     –     H5
7 17H30 20H00 KHỨNG HTK LOTUS 10.3 169.26 16,960 F0 – CL4 CL6.HL8 H6     –     X1
8 11H00 ĐỨC HIẾUB VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – F0 NM6 X3     –     H2
9 01H00 03H00 KIÊNA YUN QIAN 5.3 95.9 2,995 F0 – CL5 HG TL     –      X2
10 21H00 HƯNG MANTA HATICE 9.75 175.53 19,816 HP4 – F0        H6 – TL
11 12H00 12H30 TUNGD KIÊN B FIVE STAR 5.8 96.9 2,911 F0 – CL7 HG H2    –      X1
12 05H00 06H00 TRƯỜNG RIZHAO EXPRESS 6.97 203.5 46,647 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H5     –     X3
13 09H00 BINH NASHICO 08 6.5 97.12 2,999 HG7.1 – F0 H2   –       H5
14 17H30 20H00 HƯNG BERGE RINJANI 14.5 291,8 91,971 F0 – HM2.6 CL8 H6 – H6
15 12H00 16H00 TIỄN KIÊNA YU BRIGHT 4.1 114,1 7,656 HL3.2 – F0 H2
16 17H00 TIỄN KIÊNA YU BRIGHT 4,1 114.1 7,656 F0 – CTAU TP2.TP3                   X1
17 17H30 18H30 MƯỜI VINASHIP DIAMOND 5,2 153,5 14,397 F0 – HL3.6 H6             TL
18 17H30 18H00 ĐÔNG NHA BE 11 6,6 109.6 4.552 HL1.5 – B125000 P H6             X3
19 22H00 23H00 THẠO GT PEACE 8,7 127,2 8,450 F0 – B12 P.NM6 H5             X1
20 23H00 NAM PETROLIMEX 11 7,8 175,96 25,400 B12 – F0 P.CLUC X1             H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI XIN HAI JIA SEAFIGHTER PACIFIC ENERGY