Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:12 – 2.7M
16:30 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
02:22 – 2.9M
17:07 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
03:10 – 2.9M
12:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 THUẬN HẠNH BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 F0 – HG7.3        TR
2 05H30 07H00 TÙNGA VLADIVOSTOK 10.2 182.12 21,611 F0 – CL3 CL8.HL8 TR – TA – X2
3 15H00 17H00 HIỆU KENYO 5.5 114.13 4,436 F0 – HM1.3 TR
4 05H30 06H30 ANH NEW GOLD 5.8 167.2 15,884 F0 – HL3.7 TR – TA – TR
5 05H30 07H00 SƠN SHANGRILA 6.5 189.99 30,053 F0 – FN4 NM8 TR – TA – TL
6 05H30 08H00 CỬU HIẾU B LONG TAN 79 3.2 97.12 2,980 F0 – XMHL CL6 TR – TA – X2
7 04H00 ĐÔNG ĐỨC TOYOKICHI 3.0 73.0 1,846 CL1 – Cluc X3
8 08H00 ĐÔNG ĐỨC TOYOKICHI 3.0 73.0 1,846 Cluc – F0                TR
9 18H00 HIỆU TÙNGD KENYO 5.5 114.13 4,436 HM1.3 –  XMTL HG.H8                H8
10 15H00 TÙNGD PHU DAT15 4.8 79,9 1,863 HG  –   F0 TR –  TR
11 18H00 HẠNH TIỄN LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B12  – HL1.5 P.NM6 TL     –    TR
12 21H00 23H00 B TIỄN LONG PHU 20 5.8 112 5,379 HL1.5 – F0 TL – TL
13 15H00 18H00 TUAT NHA BE 09 6.6 105,97 4,250 F0 – B12 P TR    –      TL
14 15H00 17H00 KIÊN THẾ KHANH LINH 666 3.0 79,76 2,146 F0 –  HG TR     –     TL
15 21H30 22H30 TRƯỜNG HIẾUA AFRICAN ROBIN 3.7 175.53 19,783 C.TAU2 – F0 HA19.HA35.TP03 X2 – TA
16 17H00 THANHB VLADIVOSTOK 8.4 182.12 21,611 CL3 – F0 CL8.HL8 X2     –    TR
17 21H00 22H30 HƯNG NAM AFRICAN FALCON 4.1 178.43 17,944 F0 – SN TP02.HA35 TL – TA – X2
18 21H00 21H30 CỬU ĐỨC HAI PHAT 26 5.1 94.99 2,858 F0 – HG TL     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHANGRILA PVT SAPPHIRE ZHENG JIE EVERSHINE