Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0905691888  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
01:16 – 3.1M
14:47 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
01:18 – 3.3M
12:39 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
02:03 – 3.3M
12:04 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 TRƯỜNG SHUN FU XING 11.4 224.97 40,622 HN1.5 – F0 NM8 X1 – TR – X1
2 09H00 12H30 HIẾUA HƯNG ATLANTIC OASIS 6.4 179.99 21,290 HM2.2 – CL7MF CL6.HL8 TL     –      X3
3 09H00 10H00 B NEPTUNE STAR 6.0 159.94 15,073 F0 – HP4 TL
4 09H00 14H30 ĐÔNG TIỄN EASTERN CORAL 4.5 104.2 4,559 F0 – HG7.2 TL     –     TR
5 11H00 C TIỄN FS BITUMEN NO.1 5.7 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8 – TL
6 19H00 THANHB GREEN BAY 10.3 209.99 43954 CL6 – F0 NM6.CL8.HL8 X3 – TA
7 16H00 18H00 NAM THẮNGA CL FAIR 6.0 199.9 36,426 HN1.7 – F0 TR     –     TL
8 03H00 HƯNG NAM UNI WINER 10.04 203 45,011 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X3 – TA – TR
9 13H00 KHOÁI TÙNGA GEORGE H 7.14 229 47,005 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6.HT X3 – TL
10 07H00 THẠO ĐỨC TOYOKOCHI 2.8 73.00 1846 CLUC – CL1 TL     –     X3
11 22H30 KIÊN THẾ VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMHL – F0 CL6 X3     TA     TR
12 16H00 BÌNH THẮNGB NHA BE 10 5.0 108 4.760 B12 – F0 P X3 – TL
13 16H00 C TÙNGA LONG PHU 20 7.0 112 5,379 HL1.4 – B12 P,NM6        TL –  X3
14 20H00 THẮNGB BINH MP ATLANTIC 6.5 157,5 13,713 F0 – HL3.6        TL
15 22H30 HANH THUẬN TANGKAS 8.1 122 5,979 XMTL –  F0 NM6.H8 H8 – TR
16 23H30 TRƯỜNG PRINCESS PACIFIC 10.6 199.96 41,311 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     TR
17 22H30 THANHB ZHENG JIE 6.5 224.98 38,502 F0 – HN1.7 NM8    TA.TL – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PVT SAPPHIRE EVERSHINE