Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
03:03 – 2.3M
18:54 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
03:23 – 2.5M
20:41 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
04:15 – 2.5M – 16:04 – 2.4
11:18 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 09H00 THẮNGA JT GLORY 9.8 175.54 18,327 F0 – CL4 CL8.HL8 TR     –     X1
2 03H30 TRƯỜNG HIẾU KASTELLI WAVE 12.9 229 47,984 F0 – HL3.3         TA – TL
3 22H00 THANHB OCEAN SMART 1 6.0 224.95 36,269 F0 – HN1.6 NM8         TA – H2
4 00H00 B TIỄN ST.JOHN 4.8 172 16,889 F0 – HM1.3         TA – TL
5 06H00 08H00 HIỆU THẾ MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 F0 – XMHL H8 TR     –     H8
6 12H30 13H00 THANHA PACIFIC VALOR 7.6 199.9 36,449 HP1 – F0 H2 -TA – H2
7 08H00 CỬU TIỄN SPRING ARAM 5.5 124.55 9,981 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     TR
8 05H00 ĐÔNG ĐỨC LONG TAN 79 6.7 97.12 2,980 XMHL – F0 CL8 TR     –     TR
9 14H00 HẠNH THẠO EASTERN CORAL 5.9 104.2 4,559 HG7.2 – F0 TR – TA
10 11H00 12H00 CHAU SƠN AFRICAN EAGLE 3.6 178.4 17,994 CTAU  –  F0 HA35.HA19.TP3 X3 – TA – H2
11 12H30 13H00 TÙNGA MAGIC SUN 9.2 225 40,570 HL2 – CL6 CLUC. HL.CL6HT H2     –     X3
12 15H00 ANH NHA BE 09 4.8 105.9 4,250 B12 – F0 P TR – TA
13 19H00 THẠO ANH DONG DUONG 09 3.5 90.9 2,999 F0 – HG        TA – TR
14 23H00 THUẬN TRƯỜNG KENYO 7.0 114 4,436 XMTL – F0 HG .H8 H8 – TA
15 18H00 ANH ST JOHN 4.8 172 16,889 HM1.3 – F0         TA
16 18H30 THANHB JT GLORY 9.4 175.54 18.327 CL4 – F0 CL8.HL8 X3 – TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHANGRILA PVT SAPPHIRE ZHENG JIE EVERSHINE