Thông báo thực hiện giảm giá dịch vụ HTHH áp dụng đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động vận tải nội địa trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao

TB 214