Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 05 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG; 0968824688 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18 :00 -3.7M
05:38- 0,7M
CAM PHA TIDE TABLE
18 :10 -4.0M
05. 16- 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
06:10 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 12H00 SƠN TRANS SPRING 10,8 189,9 33,044 F0       –   HP1 TR
2 04H00 05H00 MƯỜI QUYỀN 21 HAPPY 8,7 170.00 17,433 F0       –   HL3,4 TR         H2
3 04H00 06H00 THUẬN VINASHIP STAR 5,8 158,5 15,438 F0        –  HL3.1 TR          H2
4 11H30 13H00 THĂNG B ANBIEN BAY 4,5 171,99 17.515 SN  – CAU1 .HL HA.19.TP2.SEA,,01 X3
5 11H30 12H30 TRƯỜNG AFRICAN FALCON 4.3 178,43 17.944 CAU1.HL-NEO.NSCO TP2.HA19.SEA..01 X3
6 16H00 TRƯỜNG AFRICAN FALCON 4.3 178,43 17,994 NEO,NSCO  –  SN TP2. SEA …01          –   X3
7 09H00 10H30 TÙNG A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44452 FO – CL6 CLUC – HL8 – CL6 H2 – TR – X2
8 16H00 17H00 KIÊN HIẾU B LONG TAN 99 3.4 91.94 2965 FO – HG H1                 H2
9 19H00 TÙNG D ĐỨC VIET ANH 01 7.1 92.06 3430 XMHL – FO CL6 H2                 H1
10 16H00 19H00 KHOÁI GOLDEN MARINE 6.0 189.99 31,260 HL1.1 – FO H1
11 17H00 BÌNH THẠO NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – FO P H2               H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VANGENERAL