Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG; 0358504214 ĐÀO VAN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:03 -3.5M
04:40 – 0,8M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 -3.9M
04.31- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.3M
05:32 -0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H30 15H30 HƯNG HÀ B BIRTE OLDENDORFF 14,95 249,88 63,946 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TP – TR
2 13H30 14H00 THANH A HAI NAM 81 10.8 189.94 30,018 HM2.4 – HP4 H2
3 13H30 16H00 TÙNG D ĐỨC VIET ANH 01 3.3 92.06 3,430 F0 – XMHL CL6 H2         H8
4 06H00 07H00 THANH B SEA TRAIN 7.9 179.95 25,535 F0 – CL5 HL.CL.NM6 TR     –     X1
5 11H00 12H00 ĐÔNG KIÊN TIRTASARI 3.7 99.90 3,752 SN – CAU1HL HA19.TP02.CL8 X1
6 10H00 11H00 CHÂU SƠN HAI PHUONG 87 4.3 179.9 20,767 F0 –  SN ST01.TP02 H1 – TP – X1
7 10H00 11H30 ANH QUYỀN T&T GOLD 5.3 167.2 15,884 F0 – HL3.5 H1    TP    H1
8 16H00 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 H8 H8     TR
9 16H30 QUYỀN LENA +KIEV 3.2 87.38+30.41 3,779+140 HM2.1 – HM2.6 NM6         TR
10 13H30 15H00 A VAN GENERAL 13.08 189.99 33,266 F0 – HN1.7 H2 – TP.TL – X1
11 18H00 QUYỀN NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 FO – B12 P               TR          X1
12 23H-00 HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 B12 – FO P – CL6 X1            H1
13 22H00 23H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 FO – B12 CLUC – P H1               X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8