Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR.SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 2.6M
22:55 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 –  2.6M
23:00 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00  TRUONG  SON  BARONESS 3.6 179.5 22,137  F0 – SN  TP01.TP02  TL – H6 – X3
2 12H00 12H30  THANGA  CONCORDIA 6.0 224.9 43,069  HL3.3 – F0  H2
3 09H30  THUAN  OCEAN 29 5.0 106.4 4,532  F0 – HG7.1         TL    H1
4 03H00 05H30  CUONGC  PETROLIMEX 21 10.6 181.53 28,725  F0 – B12  P.Cluc  TL – H6 – H1
5 08H30  TUNGA  THUAN  ULTRA COUGAR 7.3 228.99 43,184  CL3 – F0  Cluc.GD68.CL6HT  X3       TL
6 16H00 17H00 TRUONG  GT ATHENA 8.4 199.96 41,320  F0 – CL6  HL8.NM6.CL6 H1  H6   X5
7 16H00 18H00  THANH A  GUO RUI 8.9 154.35 14,743  HL3.6 – F0  H1
8 16H00 18H30 NAM BAO SHENG 10.0 169.03 16715 HL3.1 – FO H1
9 16H00 17H30 BINH PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 HL1.5 – FO H1
10 12H00 13H00 CUU PHOSPHERUS NH 7.2 100.72 6364 FO – CL1 HG H2     – X5
11 13H00 THAO MILDER 3.0 53.50 980 CLUC – CL1 H1         X5
12 20H00 KHUNG BMC CAPO 4.5 111.89 5321 HG7.2 – FO H2
13 12H00 13H00 HIỆU JIN LONG 4.7 96.50 2984 FO – CL3 HG H2         X5
14 16H00 17H00 KHUNG BMC ALPHA 3.2 111.68 5702 FO – HG1 H1     H6     TR
15 17H00 CUONG C PRINCESS PACIFIC 10.45 199.96 41311 CL5 – FO HL8 – CL6 – NM6 X5      H1
16 12H00 13H30 THANG B NINGCO 88 4.5 98.50 4068 FO – HL1.15 H2
17 17H00 KHOAI ROYAL 16 3.9 90.98 2999 CL6 – HG HG X5      H2
18 12H00 13H30 LINH VINH HIEN 69 4.0 79.80 2616 FO – HL1.12 H2
19 16H00 17H00 THANG A NAVIOS LAPAIX 6.5 199.98 23855 HL1.2 – HP4 H1
20 18H30 CUU ALISHAN BLOSSOM 8.21 110.00 7057 CL2 – FO HG – H8 H8        H2
21 17H30 TUAT PHOSPHERUS NH 7.2 100.72 6364 CL1 – CL5 HG.H8 X5
22 19H00 BINH STAR 36 4.0 94.88 2859 HL1.13 – XMHL NM6 H1