Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.7M
22:12 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
10:25 – 4.0M
22:08 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 LINH BÌNH DONG BAC 22-01 3.6 147.12 10,874 F0 – SN HA18.HA19 TR – H6 – X3
2 06H30 07H00 CHÂU NAM PETROLIMEX 18 10.8 175.90 25,400 HM2.2 – B12 P.Cluc H1     –     TL
3 04H00 05H00 HƯNG SƠN OCEAN OPAL 9.9 229.00 44,098 HM2.5 – CL4 CL6HT.HL8.Cluc H2     –     X3
4 06H30 08H00 THẮNGA ASIA SPIRIT 10.9 179.9 22,420 F0 – HM1.2KD H1 – TR – H1
5 06H30 07H00 KIÊN THE QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 HM1.4 – PVOIL NM6 H1     –     TL
6 06H30 07H00 TUẤT ADNAN N 5.2 115.00 7,823 F0 – HM1.3KD H1 – TR – H2
7 13H00 KHOÁI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.4 KD       TR
8 06H00 ĐÔNG TÙNGD FS BITUMEN NO.1 6.2 105.50 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     H2
9 13H00 TRUONG PRINCESS PACIFIC 8.5 199.96 41,311 HM2.4 – CL6 CL6.HL8.Cluc        TR –  X3
10 06H30 07H00 HẠNH TIEN TOYO DREAM 6.5 119.99 9,593 HM1.3- CL1MF HG.NM6 H1     –     X5
11 08H00 THANHB THANHA STAR LAURA 7.6 228.90 43,189 CL7 – F0 CL6HT.NM6.HL8 X3     TR    H1
12 06H30 08H00 HIỆU NHA BE 10 5.0 108.00 4,760 HL1.5 – F0 H1
13 06H30 08H00 CỬU PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HP1 – F0 H1
14 11H00 TRƯỜNG KHOÁI UNI GLORY 10.6 210.00 43,591 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X5 – TR
15 23H00 BÌNH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.3         H6 – TL
16 21H00 22H00 THANH B FUJIAN EXPRESS 8.5 215.40 54,567 F0 – HM2.4 TL – H6 – TL
17 21H00 23H00 THẠO ROYAL88 3.8 90.98 2,999 F0 – HM1.5 TL – H6 – TL
18 19H00 21H00 HƯNG FUHAI 6.0 188.5 29,753 SD – FN5 NM8 X3 – T2 – X3
19 21H00 21H30 BÌNH ADNAN N 5.2 115 7,823 HM1.2 – F0 TL – H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WOORI SUN RUI NING 9 CHANG CHANG NAN HAI QING DAO GANG DA GANG