Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0965088390 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
MR KIÊNB : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.8M
21:09 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 4.0M
21:00 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.2M
20:46 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 06H00 TÙNG D TRONG TRUNG 81 5.1 83.9 1,987 F0 – PVOIL NM6 H5 – H6 – H2
2 02H30 04H00 HÀ A W-PACIFIC 13.7 229 44,119 F0 – HL2 H5 – H6 – H5
3 10H00 BÌNH MONTOK 8.1 111.29  7,504 XMTL – F0 HG.NM6 H5     –      TR
4 10H00 NAM MEDI SERAPO 11.9 228.41 48,261 F0 – HL3.1          TR – TR
5 04H00 04H15 THẠO MƯỜI NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B125000 – F0 P X3 – H5
6 11H00 CỬU THẾ LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6 H2      –     TR
7 04H00 05H00 TUẤT HIỆU GAS EASTERN 3.3 99.93 4,490 SN – CTAU1HL TP2.TP3.CL15 X3
8 08H00 HIỆU TUẤT NEW ALLIANCE 9 3.7 114.11 7,673 SN – CTAU1TL-CM TP2.TP3.CL15                  X3
9 07H30 08H30 NAM YUE DIAN 103 12.5 254 64,654 HM2.4 – F0 TR – TR
10 06H00 MƯỜI PISKADOR 5.68 139.9 12,434 HL3.7 – F0         H5 – H6
11 17H30 19H00 THANH A SANCTUM 6.5 189.99 31,756 HN1.8 – F0 X2 – TL – X2
12 07H30 08H00 HÀ C LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM2.4 – F0 KIEV. NM6 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEAMEC NIDHI YAO TU KAPETAN SIDERIS STENIA COLOSSUN PATRIOTSHIP