Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 3.4M
22:07 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3.6M
21:50 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.7M
21:00 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 HƯNG MINOAN GRACE 12.8 189.99 33,044 F0 – HL3.3 TA    –     H5
2 04H30 07H00 CHÂU SEAMEC NIDHI 12.9 189.99 32,929 FN3 – F0 NM8 X2 – TL – X2
3 14H30 16H00 KHOÁI DESERT CHALLENGER 8.5 199.97 34,686 F0 – HP2 H2 – TA – H2
4 04H30 06H00 SƠN STENIA COLOSSUS 11.8 197.00 33,096 HN1.6 – F0 X2 – TL – X2
5 06H30 07H30 HÀ B VIMC UNITY 3.7 153.00 14,851 SN – CTAU 1HL TP2.TP3.ST1 X3
6 04H30 06H00 CỬU THẾ PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5     –     H2
7 04H30 05H00 THANH B JOY 10.5 229.00 43,498 HL3.3 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT H5     –     H2
8 07H00 KIÊN HIẾU B TRONG TRUNG 81 3.2 83.90 1,987 PVOIL – HG NM6 H2
9 14H00 TRƯỜNG YOZAN 10.3 209.99 49551 CL3 – FO CLUC – HL8  – CL6 X3 – TA – H2
10 14H30 THẾ TRONG TRUNG 81 3.2 83.90 1,987 HG – FO H2
11 17H00 18H00 NAM RIVERTEC 10.20 179.90 20763 HP3 – FO H5
12 21H30 22H30 HIẾU A MISSY ENTERPRISE 9.5 181.16 20,992 HL3.4 – HP3 TR – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YAO TU KAPETAN SIDERIS PATRIOTSHIP