Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:10 – 4.4M
19:43 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.7M
19:47- 0.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 4.1M
20:02 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 CHÂU GALAXY GLOBE 13.5 229 44,069 F0 – HL2 TR     –     H2
2 07H30 11H00 TRƯỜNG BIRTE OLDENDORFF 8.4 249.88 63,946 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TL – X2
3 08H30 THANH B UNIVERSAL GLORIA 10.5 228.93 48,191 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1 – TR – H2
4 10H30 11H30 NAM JIN BI 10.5 189.9 33,057 F0 – HP3 H2 – TR – H2
5 07H30 09H00 KIÊN HIẾU B LENA +KIEV   3.2 87.38+20.4 3779+140 HN1.7 – HN1.2 NM8.KIEV X2 – TL – X2
6 18H30 HIẾU A PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 B12 – HM1.5 CLUC.P X2            H2
7 04H00 06H00 TIỄN HAI TENG 3.8 70 1,600 F0 – CL6 TR     –     X1
8 10H30 13H00 THANH A GISCOURS 11.5 189.9 31,117 F0 – HM2.3 H2 – TR – H2
9 05H30 TUẤT TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG X1     –     H2
10 06H00 HÀ C YOSHIN 8.1 135 7,521 XMTL – F0 NM6.CL8 H2
11 17H30 18H00 THẠO TRUONG MINH OCEAN 7.2 136.4 8,196 HL3.2 – F0 H2
12 17H30 18H30 HÀ B TIEN QUANG 68 3.7 92.50 3543 FO – XMHL CL8 H2
13 22H30 BÌNH HONO SMILE 9.5 119.9 9,943 CL4 – F0 CL6.NM6 X2             TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BI JIA SHAN KONRAD SCHULTE