Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHĂC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.8M
18:21 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
05:27 – 4.1M
17:14 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:04 – 4.6M
17:40 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THANH B PETROLIMEX 16 9.5 183.2 29,188 F0 – B12 P.CLUC H2     –     X2
2 09H00 11H00 KIÊN HIẾU B TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL2 TR       –   X2
3 09H00 12H00 THẮNG B VIMC MIGHTY 4.5 153.2 14,851 F0 – HG7.3 TR     –     H2
4 05H00 07H00 TUẤT YOSHIN 5.2 135 7,521 F0 – XMTL NM6.CL8 H2     –     X2
5 10H00 TÙNG A GEORGE H 7.2 229 47,005 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2    –     H2
6 09H00 11H00 HÀ C PIONEER GLORY 8.7 110.6 7,444 F0 – HL3.4 TR    –     H2
7 05H00 08H30 HẠNH VINASHIP DIAMOND 5.3 153.5 14,397 F0 – HL3.6 H2   H2
8 09H00 10H00 MƯỜI NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.1 TR     –     H2
9 22H0025-11 00H00 THẠO NEW HORIZON 5.6 105.11 3,983 F0 – CL1 CL6.CL8 H2 – TA – X2
10 11H00 HANH LIANG DA 6.8 134.2 7,449 F0 – CL7 CL6.NM6          H2 – X2
11 18H00 19H30 BINH HONO SMILE 5.58 119.9 9,943 F0 – CL4 CL6.NM6 H2 – TR –  X2
12 20H00 THANG A STAR BIANCA 6.5 228.99 43,158 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2    –       H2
13 22H00 KIEN NEW HORIZON 4.2 105.11 3,983 CL1 – F0 CL6.CL8 X2     –      TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JOSCO RUNZHOU KONRAD SCHULTE BIRTE OLDENDORFF VOLUTINA