Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIÊN   – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
18:06 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.9M
17:47 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
05:19 – 4.2M
17:21 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3025-01 00H00 THANG A GIA GLORY 13.7 227.2 49,445 F0 – HM2.5 TR – H6.H3
2 CANCEL 04H00 THANG B EMINENCE 4.9 147.03 13,521 SN – F0 TP2..TP3.TP8 X3
3 02H00 KIÊN A LONG PHU 20 5.8 112 5,397 B12 – F0 P.CL X3                H3
4 01H00 02H00 HIỆU LONG PHU 16 7.0 102.25 5,199 F0 – B12 P.NM6 H3    H6    TR
5 05H00 BÌNH TUNG D TAY SON 3 8.8 136.4 8,216 XMTL – F0 NM6.H8 H8               H5
6 05H30 07H00 HA B DREAM 8.2 261.31 77,499 F0 – CKHG NM6.CL8.CL6HT TR              H3
7 08H00 10H00 ĐÔNG VĂN ADVANTAGE 5.2 127.02 7,816 F0 – XMTLMP HG.H8 H5             H8
8 00H00 02H00 TIỄN GAS EASTERN 4.6 99.93 4,490 F0BẾN GÓT – CTAU1 TP2.TP8 H5
9 08H00 09H00 HIẾU B KIEN B PHU DAT 15 4.8 79.87 1,863 F0 – HL1.4 H5
10 08H00 10H00 MUOI DONG MINH 10.1 169.05 16,789 HL3.6 – F0 H5
11 01H00 02H00 HẠNH PHUONG DONG 06 5.5 157.5 13,706 F0 – HL3.1 H3  –  H6  –  H3
12 05H00 THANG A YIANNIS N.G. 10.2 229 43,291 HL3.3 – CL6 ST1.HL8.CL6HT             H3  –  X1
13 01H00 03H00 THANH B BRILLIANT EXPRESS 7.8 194.21 40,269 F0 – CL3 HL8.NM6.CL H3  –   H6  –  X1
14 03H00 TUNG A TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 CL6 – F0 ST1.HL8.CL,HT X3               H3
15 12H00 13H00 KHỨNG TAN BINH 279 5.5 169.37 17,019 F0 – HL3.6 H3
16 01H30 03H00 HIẾU A TIAN TAI SHAN 8.3 199.9 36,474 CO1.7 – FN3 NM8 X2  –  TL  –  X2
17 05H30 07H00 NAM JOSCO SHENGZHOU 8.8 199.9 36,412 HL3.7 – HL3.3 TR
18 CANCEL 14H00 SHUNDA 222 3.0 48 492 F0 – CL1
19 14H30 TÙNG D KIÊN B DAI TAY DUONG 36 5.2 91.94 2989 HG – CL1 HG TR             X1
20 CANCEL 08H00 PRESINGE 14.4 228.99 43,036 F0 – HM CL
21 02H00 TRUONG SUMATERA EXPRESS 10.2 215.4 54,588 CL3 – F0 HL8.NM6.CL X3  –  H6     TR
22 14H00 ĐỨC TRUNG SHENGWEI 1 4.2 97.0 2,953 CL1 – F0 HG X1               H3
23 11H00 BÌNH TÙNG D THAI BINH 68 4.5 136.52 8,282 F0 – HG7.3           H5 – TR
24 16H30 20H00 HIẾU A THẮNG B STAR VIRGINIA 7.65 229 43278 HN1.6 – F0 NM8 X1 – TL – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN VIMC BRAVE STAR VIRGINIA KWK LEGACY PRINCESS MARIA