Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR HUNG  – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
04:04 – 3.8M
17:14 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
04:06 – 4.0M
16:47 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 4.2M
16:38 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 THANG A KWK LEGACY 13.35 292 94,051 HM2.6 – F0 H3
2 02H00 QUYEN HIỆU PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.HL8 TR  –  H6 –  H3
3 00H30 02H00 BINH LONG PHU 20 7.5 112 5,397 HL1.4 – B12 P.NM6 H3               H5
4 04H00 CHÂU GREAT BERYL 10.15 229 44,139 F0 – CL5 HL8.ST1.CLHT           H6  –  X3
5 00H30 02H30 CHAU ORIENT CAVALIER 14.5 255 63,993 F0 – HM2.6 CL H3  –  H6
6 06H00 07H00 HIEU B TRUNG THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – CL2 H5               X1
7 10H00 THE KIEN B HAI DANG 168 6.3 91.94 2,999 HG – F0 TR  –          H5
8 06H00 09H00 ĐÔNG DK SUNRISE 4.0 100.64 6,181 F0 – CL7 HG H5            –  X3
9 03H00 THANG A KWK LEGACY 13.35 292 94,051 F0 – HN1.7 NM8             TL  –  X3
10 00H30 02H00 KHOÁI PRINCESS MARIA 12.98 187.88 32,672 F0 – HN1.8 H3  –  H6.TL
11 05H00 KHOÁI HONGBO 6 12.9 189.99 33,042 FN3 – F0 NM8            TL   –  X3
12 03H30 TUNG A YI HUI LIAN SHENG 8.0 192.86 41,484 CL5 – HM1.3 NM6.HL8.CL X1                H3
13 05H00 KIÊN A TUNG D SHENG JIE 7 4.5 110.3 4,519 CL7 – F0 HG.NM6 X1                H5
14 13H00 14H00 SƠN BÌNH AFRICAN GOSHAWK 6.8 179.96 21,521 F0 – HP4 TR – TR
15 16H00 SƠN BÌNH PAN PRIDE 6.2 189.99 33,001 F0 – HL1.5           TR  –  TR
16 06H00 09H00 TÙNG D THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL2 TL06 H5
17 13H00 16H00 TÙNG D THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL2 – F0 TL06 TR
18 19H00 THANH A CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 CKHG – F0 NM6.CL8.CL6HT H3
19 19H30 ĐỨC TRUNG THANH PHAT 01 2.8 69,85 1,080 CL2 – HG X3               H5
20 22H30 23H00 CỬU KIÊN B GRAND TAJIMA 8.0 98.5 4,769 HL1.2 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIMC BRAVE STAR VIRGINIA KWK LEGACY PRINCESS MARIA